Тутулуп тургъанлагъа къуралгъан болумланы сюзгендиле.

Ведомствола аралы комиссия бузукълукъла этгенлерине ишеклиле болжаллы халда тутулгъан жерлени, аланы айландыргъан машиналаны да тинтгендиле. Аны къауумуна прокуратураны, КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, жамауат-тинтиу комиссияны, КъМР-де МВД-ны Жамауат советини эмда Ич ишле министерствону жууаплы бёлюмлерини келечилери киргендиле. Эки кюнню ичинде ала Прохладна эм Бахсан районлада ИВС-леде тутулуп тургъанлагъа къуралгъан болумланы  сюзгендиле. Тинтиуледен сора комиссия тийишли эсгертиулени хазырларыкъды.

Поделиться: