КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Iуащхьэмахуэ лъапэ хиубыдэ Азау хуейм щахуэзащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр» Урысейм зэкъуегъэувэ-2018» федеральнэ проектым хэтхэм

Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

Проектыр зытеухуар лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, щэнхабзэ-тхыдэ хъугъуэфIыгъуэхэр ­хъумэнырщ, экологием шынагъуэ къытемыгъэ­хьэнырщ. «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэ­хэр» отряд зэгуэтым хохьэ Урысейм и ­щIыналъэхэм, апхуэдэу къэралым и ВУЗ нэхъ инхэм я волонтёру 120-рэ.
КIуэкIуэ Юрий лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэным телажьэ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэ» щIыналъэ зэхуаку жыла­гъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Центросоюзым и проектхэм я унафэщI, Москва дэт Кавказ клубым и советым, Телевиденэмрэ радиомрэ я дунейпсо академием и правленэм хэт Гусаров Руслан фIыщIэ хуищIащ волонтёрхэм я лэжьыгъэм зегъэубгъуным куэд зэрыхи­щIы­хьам, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я хабзэхэм хуэфащэ гулъытэ зэры­хуищIам папщIэ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: