«Айырыула аллы программада белгиленнген жумушланы тамамлаугъа мычымай кириширикбиз».

«Единая Россия» политика партияны регион бёлюмю КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатларын айырыулада кёпчюлюкню хорлагъанды –50 мандат. Бёлюмню секретары Михаил Афашагов, журналистле бла тюбешип, сайлауланы, законла чыгъарыучу органда бек алгъа къаллай жумушла толтуруллукъларыны юслеринден билдиргенди.
Михаил Галимович къол кётюрюуню кюнюнде къыралны 13 субъектинде, ол санда КъМР-де да, парламентарийле айырылгъанларын эсгертгенди. «Биз сайлаулагъа тынгылы хазырланнганыбызны айтыргъа сюеме. Партияны ичинде къол кётюрюу бардырылып, депутатха кандидатланы тизмеси къуралгъанды. Кандидатла, эллеге, шахарлагъа барып, партияны программасы бла шагъырей этгендиле, адамланы сорууларына жууапла бергендиле, ол да магъаналы ишди. Битеу бу жумушладан сора уа партия тизмеге 115 адам киргенди»,-дегенди ол.
Къол кётюрюуню кюню къуралыулу, бузукъсуз бардырылгъанын да белгилегенди. «Айырыулагъа республиканы сайлаулагъа къатышыргъа эркинликлери болгъан инсанланы 67,1 проценти келгендиле, аладан а 65,8 проценти «Единая Россия» партияны сайлагъандыла. Ол а аламат кёрюмдюледиле»,-деп къошханды докладчы.
Аны айтханына кёре, партия тизмеде инсанланы 15 проценти жаш адамладыла, аны бла бирге фракцияны къауумуну жартысы жангыртыллыкъды. «Ала къайда ишлегенлерини юсюнден айтханда уа, экономиканы, бизнесни, саулукъ сакълауну, билим бериуню, культураны, къысха айтханда, битеу сфераланы да келечилери бардыла»,-деп билдиргенди партияны башчысы.
Журналистлени сорууларына жууапла бере, Михаил Афашагов Парламентни 6-чы чакъырылыууну депутатлары бек алгъа КъМР-ни Башчысын сайларыкъларын белгилегенди. Къол кётюрюу 3 октябрьде бардырыллыкъды. Ары дери уа комитетле, ишчи къауумла къураллыкъдыла. «Андан сора уа партияны программасында белгиленнген жумушланы тамамлаугъа мычымай кириширикбиз. Анда уа республиканы экономикасын, социал сферасын айнытыу бла байламлы магъаналы ишле бардыла»,-дегенди ол.
Къол кётюрюуню кюнюнде бир-бир субъектлени башчыларын халкъ сайлагъанын белгилеп, Къабарты-Малкъарда да аны къайтарыргъа онг болгъанын соргъандыла журналистле. Михаил Афашагов регионну оноучусун депутатла айыргъан низам бир ненча жыл мындан алгъа субъектледе болум къыйын болгъаны бла байламлы кийирилгенин эсгертгенди.
-Алай шёндю уа къоркъуусузлукъ жалчытылынады, экономикада иги жанына тюрлениуле бардыла, халкъны къайгъыртхан жумушла тамамланадыла. Аны айтханым, социал сферада, экономикада кемчиликле тамамлансала, бизде да республиканы башчысын халкъ къол кётюрюп айырыула къайтарылыргъа боллукъдула, -дегенди ол.

Абдуллахланы Фатима.
Поделиться: