«Iуащхьэмахуэ и Кубок» саугъэтыр Даймонд Линк къехь.

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм хыхьэу Налшык шыгъэжапIэм щэбэт кIуам ще­кIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» 14-нэ шыгъажэр. Дунейр жьапщэми, бжьы­хьэ уэшхми къызэтригъэувыIакъым махуэшхуэ шыгъажэ екIур.
Шыгъажэм бжьыпэр щызыубыдхэм иратыну ахъшэр (мылъкур къызыбгъэдэкIари къызэгъэпэщакIуэри КъБР-м Мэкъу­мэш хозяйствэмкIэ и министерствэрщ) сом мелуанитIым щIигъурт. Зэпеуэу 10-м щыщу 9-м шы лъэпкъ къабзэхэр къыщызэдагъэжащ, къызэхуэсахэм я гукъы­дэжыр къиIэтащ къы­зэра­гъэпэща концертым.
Налшык ипподромым къыщызэхуэса цIыхуищэхэм яхэту махуэшхуэ шыгъажэ­хэм кIэлъыплъащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, федеральнэ инс­пек­тор нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэ Ткачёв Евгений, УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэр, республикэм и Парламентымрэ Правительс­твэм­рэ щыщхэр, Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь, кхъухь­лъатэзехуэ-космонавт Ре­вин Сергей.
Шыгъажэр къызэIуахри, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм и щIыхькIэ ягъэува саугъэтым (ар сом мелуан ныкъуэ хъурт) щIэбэныну Налшык ипподромым и пшахъуэ гъуэгум техьащ илъэсищ, нэхъыбэ хъу ший. КилометритI гъуэгуанэм и хьэрхуэрэгъухэр къы­щызэ­ринэкIри, бжьыпэр иубыдащ «Малка» шы заводым и пцIэгъуэплъ Нью-Йорк Сити. Ар зэпеуэм хуигъэхьэзыращ мастер-тренер Алокъуэ Аслъэнджэрий, къэзыгъэжар мастер-шууей Сыжажэ Русланщ. ТекIуа­хэм къахьа саугъэт нэхъыщ­хьэр Iэ­гуауэшхуэм щIэту яритащ ­КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.
КъыкIэлъыкIуэу Урысейм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэ­гъугъэр ягъэлъапIэу ягъэува саугъэтым (сом мелуан ныкъуэ) метр 1600-м къы­щызэдэжа зэпеуэм псори къызэщIиIэтат. Битокъу Мухьэмэдрэ Къудей Хьэ­сэнрэ я пцIэгъуэплъ Проуд Мейкер ерыщу ипэкIэ кIуат, арщхьэкIэ ахэр къы­зэринэкIри зи чэзу текIуэныгъэ дахэр зыIэригъэхьащ Волчаро. Алокъуэ Аслъэнджэрийрэ Сыжажэ Русланрэ я гъэсэным хуагъэфэща саугъэтыр щаритым абыхэм ехъуэхъуащ Ткачёв Евгений.
«Iуащхьэмахуэ и Кубок» саугъэт нэхъыщхьэм щIэ­бэныну утыку къихьа шы­гъажэшхэр щызэпеуэн хуейт метр 2400-рэ гъуэгуанэм. Ерыщу къыпэщIэта и хьэрхуэрэгъухэр секунд бжыгъэм къызэринэкIри, «Iуащ­хьэмахуэ и Кубокыр» къихьащ Даймонд Линк. ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий мастер-тренер Яков Ман, мастер-шууей Пэнжокъуэ Рустам, шыр зейхэм ехъуэхъури, саугъэтыр яритащ.
АдэкIэ къызэхуэсахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ хабзэ хъуауэ ирагъэкIуэкI шы­гъажэ зэмылIэужьыгъуэ­хэм.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, къыкIэлъыкIуэ шыгъажэр, Адыгэхэм я махуэм хуэгъэпсар, Налшык ипподромым щекIуэкIынущ фокIадэм и 21-м.

Дыгулыбгъу Жантинэ.
Поделиться: