Республиканы оноучусу Кенжеде бла Акъ-Сууда болгъанды, жангыртылгъан мекямгъа къарагъанды, спортчулагъа себеплик этиуню онгларын сюзгенди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчик шахар округну Кенже эмда Акъ-Суу эллерине иш бла баргъанды. Кенжеде ол 20-чы номерли орта школда сабий спорт-саулукъландырыу комплекси бла воркаут тийреси болгъан кёп функциялы оюн майдан къалай ишлене тургъанына къарагъанды. Объектни быйыл октябрьде хайырланыргъа белгиленнгенди.
Регионну оноучусу дагъыда сагъынылгъан мектепде спорт залгъа тынгылы ремонт къалай бла этилгенин кёргенди. Анда федерал ахчагъа къабыргъала тапландырылгъандыла, инженер коммуникацияла, жылыу баргъан быргъыла бла ток ызла алышындырылгъандыла.
«Академия пять колец» спорт арагъа жюрюгенле эмда тренерле бла уа Казбек Коков регионну спортчуларына себеплик этиуню амалларын сюзгенди. Мында тхэквондодан бла эркин тутушуудан жараулагъа 300-ден аслам жаш спортчу, ол санда санларында къыяулары болгъан сабийле да, жюрюйдюле.
Кенжеде жашагъанла республиканы оноучусу бла ушакъларында бу жерли Маданият юй эллиле солугъан, сабийле бла абаданла чыгъармачылыкъ бла кюрешген арагъа айланнганын, анда бек магъаналы ишле бла къууанчла ётгенлерин айтхандыла. Маданият юйде тюрлю-тюрлю кружокла, жыр, актёр усталыкъны, сурат ишлеуню, миллет тепсеулени студиялары къуралгъандыла. Санларында къыяулары болгъанлагъа таплыкъгъа «Доступная среда» деген программагъа кёре мекямны кирген жери жангыртыллыкъды, битеу болгъан инфраструктурасы да тюрлендирилликди.
Ол кюн окъуна Казбек Коков Акъ-Сууда былтыр хайырланылыргъа берилген 12-чи номерли сабий садны жокълагъанды. Анда 140 балачыкъ жюрюрча онгла къуралгъандыла, аны кесини котельнясы, музыка залы, физкультура этерге да энчи майданы бардыла.
Сабийлени бла жаш тёлюню спорт бла чыныкъдырыу жаны бла баш ишлени уа къошакъ билим бериуню программасына кёре 3-чю номерли спорт школну элде филиалы бардырлыкъды. Мекям жангыртылып бошалгъанды, анда кёп да бармай эркин тутушуудан бла боксдан 200 жерге жангы залла ачыллыкъдыла. Объект хайырланылыргъа берилирге 100 процентге хазырды
КъМР-ни оноучусу Акъ-Сууда ишленирик Маданият юйню къурулуш майданына къарагъанды. Элни алгъыннгы культура учреждениясы бек осал халдады. Жер-жерли властьла жангы, шёндюгю заманнга келишген маданият комплексни къурулушуна жер бёлгендиле. Муниципалитетни башчыларына республиканы Къурулуш эмда жол мюлк министерствосу бла бирге объектни федерал программаладан бирине къошууну къайгъысын кёрюрге, ол ишни терклендирирге буюрулгъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: