Энтта да огъурлу сёз нёгеригизлей къалсын.

Хурметли жамауат!
Бир-бир окъуучуларыбыз анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.
Алай эсе да, къайгъырмаз, халны тюзетирге къыйын тюйюлдю. Сиз, почтагъа барып, бу жумушну 26 сентябрьге дери тындырсагъыз, ана тилибизде чыкъгъан газет, 1 октябрьден башлап, андан ары да сизни огъурлу сёз нёгеригиз болгъанлай турлукъду.
Жазылыуну юч айгъа багъасы – 348 сом 15 капек.

Поделиться: