Депутатыр хэхакIуэхэм яхуозэ.

ЩIыналъэхэм щылэжьэным хухаха махуэм хиу­быдэу УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур яхуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм. Ахэр зыгъэпIейтейхэм яхэтщ кIэрыхубжьэрыхухэр зэры­дашым пэкIуэ уасэри, псэупIэ-коммунальнэ Iуэху­тхьэбзэхэм я фIагъри, сабий ныкъуэдыкъуэ зиIэ уна­гъуэхэм зэрадэIэпыкъури, пенсэхэр зэратымрэ цIыху­хэр лэжьапIэкIэ къызэрызэрагъэпэщми.
Депутатым къыIэрыхьащ зи къалэным тэмэму бгъэ­дэмыт ухуакIуэхэм ятехуауэ цIыху гупым къагъэхьа тхыгъэр. Фэтэр куэд хъу унэр хабзэм къемызэгъыу икIи зыхуэфащэ техническэ документхэр ямыIэу газым зэрыпадзам къыхэкIыу, абы щIэтIысхьахэм псы хуабэ ямыIэу къэнащ. Депутатым тхьэусыхафэр зэпкърихащ икIи Iуэхур зэтес щIыжынымкIэ сэбэп хъуну чэнджэщхэр ар къызыбгъэдэкIахэм яритащ. «Бжьыхьэр къыщыса зэманым унэр ямыгъэплъу къэнэнкIэ шына­гъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу мы Iуэхум зыхуэфащэ IэнатIэхэм я зэфIэкIыр икIэщIыпIэкIэ зэщIэгъэуIуэн икIи къалэ администрацэм абы гу лъегъэтэн хуейщ», - жиIащ Геккиев Заур.
ЦIыхухэм щахуэзам депутатым къыIэрыхьа тхьэусыхафэ 11-ри зыхуэфащэ IэнатIэхэм щызэпкърахынущ. Ди щIыналъэм депутатым щригъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм я планым ипкъ иткIэ ар аргуэру цIыхухэм яхуэзэнущ ­жэпуэгъуэм и пэщIэдзэм.

Поделиться: