КIэух зэпеуэм ирагъэблагъэ.

Псори зэгъусэу къэралпсо зэпеуэм хэтащ субъект 12-м щыщ гупхэр. Абыхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытащ икIи кIэух зэхьэзэхуэм хэтыну хуагъэлъэгъуащ гуп 89-м. ЩIыналъэ зэхыхьэхэм хэтахэм я проектхэр ягъэлъэгъуащ унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ. Апхуэдэхэт, къапщтэмэ, «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ», «Узыншагъэр хъумэныр», «Къэрал управленэ», «ПсэупIэ-коммунальнэ IэнатIэмрэ къалэ гъащIэмрэ», «Транспортымрэ логистикэмрэ», «Промышленностым епха унафэхэр».
КъБКъУ-м икIа гупым хэтахэу Денисенкэ Владимир, Къумыкъу Аслъэнджэрий, Залиханов Елдар, Сындыку Заурбэч, Шэру Светланэ, Амщокъуэ Эдуард сымэ зыхэтар «Узыншагъэр хъумэныр» унэтIыныгъэращ. Абыхэм ягъэлъэгъуа проектыр куэдым ягу ирихьащ икIи нэхъыфIу къалъытахэм хагъэхьащ. Гупыр ирагъэблэгъащ фокIадэм и 27 – 29-хэм Къэзан щекIуэкIыну кIэух зэпеуэм. Абы щытекIуэхэм Iэмал яIэнущ езыхэм я уней Iуэху къызэIуахыну, къэралым и IуэхущIапIэ цIэрыIуэхэм лэжьыгъэ щагъуэтыну, гупым папщIэ сом мин 500 къахьыну. КъинэмыщIауэ, «Инновацэхэм зегъэужьынымкIэ фондым» къахуиутIыпщынущ я проектхэр зэрагъэлэжьэну грантыр.
Ди лъахэгъухэм дохъуэхъу зрагъэблэгъа зэпеуэм щытекIуэу къыхуагъэлъагъуэ Iэмалхэр нэсу къагъэсэбэпыну.

КЪАРДЭН Тамбий.
Поделиться: