Туризмни айнытыуда республиканы онгларын не къадар толу хайырланыргъа борч салыннганды

Къытайны Россей Федерацияда Посольствосуну делегациясы республикагъа келип тургъанын алгъаракълада билдиргенбиз. Шабат кюн а  Элбрусда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну, КъХР-ни Россейде Энчи эмда Толу эркинликли келечиси Ли Хуэйни, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини вице-спикери Ильяс  Умахановну, КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну къатышыулары бла сёлешиуле бардырылгъандыла. Ала саулай да республикада туризмни андан ары айнытыуну вопросларына жораланнгандыла.
Къытайлы къонакъла бу тийреледе жумушларын  регионну туризм бла байламлы онглары бла шагъырейлениуден башлагъандыла. Ала канат жол бла 3850 метр бийикликде орналгъан эмда Европада бек бийикге саналгъан  «Гарабаши» станциягъа дери кётюрюлгендиле. Ол  хайырланыргъа 2015 жылда берилгенди , андан бери Элбрус тау-лыжа курорт жылны узуну жабылмай ишлеп турады.
Тыш къыраллыла дагъыда ратракла бла 4600 метрге дери кётюрюлгендиле. Андан сора «Чегет» талада эмда  Нарзанла ёзенинде да болгъандыла. Ызы бла «Приэльбрусье» халкъла аралы тау туризм курорт къурау» деген инвестиция проектни презентациясы болгъанды.  Александр Матовников Къабарты-Малкъарда бюгюнлюкде туризм-рекреация жаны бла экономиканы башха бёлюмлеринде да бирге ишлеуню кючлендире барыргъа битеу онгла болгъанларын чертгенди. Ол оюм этгенден, туризм бек  файдалы бёлюмдю, аны онгларын не къадар толу хайырланыргъа керекди.
-Къытайлы шуёхларыбыз Къабарты-Малкъардан башлап, аны бла чекленип къалмай,Шимал-Кавказ федерал округну башха субъектлерине да эс бурурла деп ышанабыз,-дегенди полпред.
Къытайлы дипломатланы башчысы Ли Хуэй а, республикада кёргенини юсюнден кесини оюмун билдире, ишчи байламлыкъланы кенгертирге мында кёп тюрлю амалла болгъанларын чертгенди.  Ильяс Умаханов а къытайлы делегацияны келиуюн эмда аланы бизде болгъан халны кеси  кёзлери бла кёргенлерин бек магъаналыгъа санагъанды эмда къабыл кёрюлген келишимле толтуруллукъларына ышаннганын билдиргенди.
Эки кюнню баргъан ишчи сёлешиулени эсеплерин чыгъара, Юрий Коков андан ары бирге ишлеуню баш жолларын белгилеу жаны бла ишчи къауум къурауну тюзге санагъанды.  Ол къытайлы коллегалагъа да арада байламлыкъланы кючлендирирге эмда кенгертирге итиннгенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Ол кюн окъуна КъХР-ни делегациясы Тырныауузда осетр чабакъла ёсдюрген мюлкде да болгъандыла. Ол Россейни юг жанында бек уллугъа саналады, 10 минг гектар жерни алады, бир жылгъа 50 тоннадан аслам продукция эмда 3,3 тонна икра чыгъарады.

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: