Гу зылъытапхъэхэр яубзыху.

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Лыхь Аслъэн лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ щIыналъэ Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм (ОНК) и тхьэмадэ Бэрсэдж Анатолэрэ УФСИН-м и деж щыIэ Жылагъуэ советым и унафэщIым и къуэдзэ Сасыкъ Анзоррэ. Абы хэтащ УФСИН-м и унафэщIым УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр зэрыщагъэзащIэм кIэлъып­лъынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Текаевэ Ритэ. КъБР-м щыIэ Жылагъуэ-кIэлъыплъа­кIуэ комиссэм и унафэщI Бэрсэдж Анатолэ.
ЗэIущIэм къыщыхагъэщащ УФСИН-м и IуэхущапIэхэм щыкIуэкIэ ерыскъыхэкIкIэ, щыгъынкIэ, медицинэ и лъэныкъуэкIэ къызэрызэгъэпэщам, апхуэдэуи я пэшхэм я къабзагъэм, коммунально-бытовой щы­тыкIэм гулъытэ хэха зэрыхуащIар. ­УФСИН-мрэ ОНК-мрэ зэрызэдэлажьэм теухуа я IуэхуеплъыкIэхэмкIэ зэдэгуашэри, адэкIэ гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэхэр яубзыхуащ.
Къыхэдгъэщынщи, зэIущIэр щекIуэкIым «линэ занщIэр» лэжьащ икIи цIыхухэм Iэмал яIащ телефон зэпыщIэныгъэкIэ Iуэхум хэт дэтхэнэми упщIэхэр иратыну.
ЗэIущIэр щиухым Управленэм и уна­фэщIым хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ я лэжьыгъэм къыщыкъуэкI гугъехьхэр зэгъу­сэу зэфIэхынымкIэ узэщIауэ зэрызэ­дэлажьэм папщIэ.

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: