Айырмалыла «Россети» компаниягъа алынырыкъдыла.

«Машук» жаш тёлю форумгъа тири къатышхан, жетишимли жаш адамлагъа «Россети» компанияда ишге орналыргъа амал берилликди, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.
Электросеть компания Шимал-Кавказ федерал округда иш бла тынгылы жалчытханланы санына киреди. Бу жаны бла аны даражасы бийикди дерчады. Жаш тёлю форумда энергетика сферада проектлерин жетишимли къоруулагъанланы анда стажировкагъа алыргъа дейдиле. Эксперт комиссия юч сменде экишер хорлагъанны айырып, алагъа быллай амал берликди. Жаш адамла стажировкада кеслерин билимли, хунерли, тири болгъанларын кёргюзтселе, ызы бла аланы ишге аллыкъдыла.
Компания бу форумну баш партнёрларыны санына киреди. Аны анда энчи бёлюмю боллукъду. Жаш тёлюню анда тюрлю-тюрлю викториналагъа, эришиулеге, квестлеге эмда башха ишлеге къатышыргъа чакъырлыкъдыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: