Ал жанында - санатор-курорт эм турист комплекслени ишлерин игилендириу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы Правительствосуну таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда регионну санатор-курорт эм турист комплекслерини ишлерин игилендириу соруула сюзюлгендиле.
Ахшы тюрлениулеге да къарамагъанлай, деп белгиленнгенди кенгешде, бёлюмде болум жангы жолланы эм оноуланы излейди. Бусагъатда «Курорт Нальчик» баш предприятияны къурамына кирген къауум организация тийишли излемлеге келишмейдиле. Болгъан къолайлыкъ толу кюч бла хайырланылмайды. Тийрелени айнытыу жаны бла бирлешдирилген оюм жокъду.
Турист эм санатор-курорт кластерлени конкурент чыдамлылыкъларын къурарча ырысхы-техника къолайлыкъны тапландырыу изленеди, ол санда инвестициялы проектлени бла къырал партнёрлукъ программаланы жашаугъа кийириуню чеклеринде бусагъатха келишген инфраструктура объектлени къурулушлары да.
Тапдырылгъан жумушланы качестволарына контроль этиуню къурау, республиканы турист рынокда даражасын кётюрюу, эко- эм агротуризмни жангы ызларыны айныулары жууукъ заманнга эм магъаналы жумушладан бирлери болургъа тийишлидиле.
КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуна, кураторлукъ этген вице-премьерлеге санатор-курорт бёлюмню алчы предприятияларыны ырысхы жанларын тапландырыу, алагъа инвестицияла келирча ишни ёсдюрюу, болгъан планланы бла проектлени жашауда бардырырча къошакъ ахча бёлюнюр онгланы излеп аланы тамамлау жаны бла предложенияланы хазырларгъа эм кёргюзтюрге буйрукъла берилгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: