Баш сурам - салыннган борчланы белгиленнген болжаллада эмда качестволу тамамлау.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков «Контроль сагъатны» чеклеринде КъМР-ни Правительствосуну башчылары эмда район администрацияланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы жолларыны юсюнден баргъанды. Ол санда регион эмда муниципал ызланы къурулушлары, алагъа ремонт этиу къалай баргъанына, «Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла» миллет проектде белгиленнген ишле къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.
Къабарты-Малкъарны жоллары 9 минг километрден асламдыла. Кенгешде билдирилгенича, аланы айнытыугъа эмда тапландырыугъа быйыл республикалы жол фонддан 3 миллион сом чакълы къоратыргъа белгиленеди. Муниципал жол фондланы къураргъа уа жер-жерли самоуправление органлагъа субсидия халда 758 миллион сом биринчи кере берилгенди.
Бюгюнлюкде келишимлеге тийишлиликде Прохладный бла Майский шахарлада орамла жангыртылып бошалгъандыла. Нальчик, Бахсан шахарлада, Бахсан,Урван, Элбрус, Черек эмда Терк районлада жолланы бир-бир жерлеринде асфальт алышындырылгъанды.
Кенгешде дагъыда «Шёндюгю шахар болумну къурау» федерал программа жашауда къалай бардырылгъанына къаралгъанды. Бюгюнлюкде республиканы бир жолгъа 32 муниципал къуралыуунда 28 майдан, 145 арбаз тапландырыла турадыла. Ол санда Нальчикде «Александровка» тийреледе терек бахчаны, Къырал концерт залны аллында майданны, Бахсанда солуу паркны, республиканы башха эллеринде бла шахарларында талай объектни айбатландырыу жаны бла ишле бардырыладыла.
Ахырында 2019 жылгъа белгиленнген жумушланы заманында тамамланырларын жалчытыргъа, аланы качестволарына контрольну кючлендирирге деп аллай борч салыннганды.

Поделиться: