Ырхыладан ышаннгылы къорууланырча.

Жай чиллени, сакъ жауунланы кезиуюнде ырхыланы къоркъууу кючленеди. Аладан аслам хата уа огъары орналгъан мюлклеге, тау эллеге жетеди. Ол себепден МЧС-ни специалистлери кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.
Бу кюнледе ишчи комиссия МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасыны орунбасары Аналаны Мухаммат, Бийик тау-геофизика институтну специалистлери Хаджиланы Мухтар эм Михаил Докунин бла бирге Гирхожан сууда болумну кёргендиле. Ол санда Къая-Арты-Суу бла Сакашил суу бирге къошулгъан къолда, Бузулгъанда эм Гирхожанны башында ырхы лотокда да болгъандыла. Черекледе бла аланы жагъаларында тюрлениулени белгилерча ГИС –технологияланы хайыры бла сурат да алдыргъандыла.
Эсеплеге кёре, Къая-Арты-Суу баргъан ыз теренирек болгъаны ючюн Гирхожан сууда ырхы ызны бютюн бек кючлерге керекди. Аны бла бирге Бузулгъанда да, жер кёчюп, Гирхожан сууну жабарына уллу къоркъуу барды. Кюнле къызыудан Къая-Арты-Башы, буз терк эрип, уллу ырхыла къуралыргъа боллукъдула.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: