Гитче бизнесден - аслам хайыр.

Шимал Кавказстатдан билдиргенлерине кёре, быйылны биринчи жарымында Къабарты-Малкъарда эл мюлк продукциядан 11,2 миллиард сом багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтырны бу заманы бла тенглешдиргенде 1,6 процентге кёпдю.
Эл мюлкге хайырланнган жерле 282.4 минг гектаргъа жетгендиле. Ол а 0,3 процентге асламды. Сёз ючюн, мирзеу, къудору битимле 214,1 минг гектрда 2,4 процентге кёбюрек себилгендиле.
Аны бла бирге республикада сатыу-алыу бёлюмде да ёсюм эсленеди. Быйыл алты айны ичинде 59,1 миллиард сом багъасы товар сатылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 0,5 процентге кёпдю.
Эсге сала айтсакъ, жылны биринчи жарымында республиканы жамауатына аш-суудан бла тютюнден 29,1 миллиард сом багъасы сатылгъанды, ол былтырдан 0,2 процентге кёпдю. Алай бла аслам хайырны гитче бизнес келтиреди деп таукел айтырчады.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: