Поликлиниканы ремонтуна – 6,5 миллион сом

Кёп болмай Бахсанны ара поликлиникасына тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Саулай ишлеге 6,5 миллион сом къоратыллыкъды.
Мекямгъа иги кесек заманны къаралмагъаны ючюн ол тозурап халек болгъан эди. Энди аны башын, тыш къабыргъаларын жангыртырыкъдыла эм мурдорун да кючлерикдиле.
Бу кюнледе мында ишле къалай баргъаларына къараргъа КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев да келгенди.
Къырал кереклени сатып алыуну сайтында билдирилгенича, проектге ахчаны предпринимательле эмда башхала бергендиле. Ол санда «Наши окна 07» фирма бла келишим этилгенди.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: