Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден.

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы жыл бла жарым болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызыракълагъа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Ма ол себепден бу ишде льготала да бардыла.
2016 жылда 20 июньда къабыл этилген 39-РЗ номерли «КъМР-де талай категория гражданлагъа социал болушлукъ бериуню юсюнден» законнга тийишлиликде ишлемеген пенсиячылагъа бу тёлеу азайтылады. Жыл санлары жетмишге жетгенле аны жаланда экиден бирин тёлерикдиле, сексенден атлагъанла уа андан толусунлай эркин этиледиле.
Жыл санлары жетгенле социальный къоруулау аралагъа неда МФЦ-гъа заявление элтселе, компенсация ызы бла келген айдан берилип тебирерикди (борчлары болмагъанлагъа).
Заявление бла бирге паспортну, СНИЛС-ни, жашау журтха иеликни кёргюзтген документни (ол ЕГРН-де жокъ эсе), сберкнижканы (неда ахча артха къайтарыллыкъ банк счётну номерин), бир жерде ишлемегенине шагъатлыкъ этген къагъытладан бирини,  тынгылы ремонт этиу ючюн ахыр айда тёлеуню квитанциясыны эмда борч болмагъанына шагъат этген къагъытны копияларын берирге эмда пенсиячы бла бирге ол фатарда кимле жашагъанларын да билдирирге керекди.
Компенсация алгъан адам юч айны ичинде тёлеулерин болжалгъа салып турса, ишге орналса, юйге иеликден чыкъса, башха жерге кёчсе, ол льготадан къуру къаллыкъды.
Компенсация дагъыда (50%) быллай адамлагъа бериледи:
Уллу Ата журт урушха къатышханлагъа анда эмда башха урушлада сакъат болгъанлагъа, аланы юйдегилерине;
аскер къаугъаланы ветеранларына;
1-2 группалары болгъан сакъатлагъа;
сакъат сабийлери болгъан юйюрлеге…
Льготагъа тийишли болгъанланы толу тизмеси эмда бу иш бла байламлы информация Интернетде ма бу бетде басмаланыпды: https://kapremontkbr.ru/questions-and-answers/vse_o_lgotah_i_subsidiyah_...
Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторну www.kapremontkbr.ru интернет сайтында кёп соруулагъа жууап табаргъа боллукъду. Сёлешип билирге сюйгенлеге аны номери буду: 8 (800) 700-64-12. Дагъыда regoperator.07@mail.ru электрон почтагъа жазып неда операторну офисине барып билирге амал да барды. Фондну адреси: Нальчик ш., Лермонтов орам, 22.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: