Генетика тинтиулени арасын къурар умут барды.

Адамны, битимлени, жаныуарланы геномларын тинтиу бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медико-биология арасында он жылдан артыкъ кюрешедиле. Вузну биология, геоэкология эмда жанлары болгъан системаланы молекула-генетика мурдорларыны кафедрасыны таматасы Анзор Паритов билдиргенича, вуз адамны генлерин тинтиу жаны бла проект жарашдыргъанды. Энди аны быллай иш бла кюрешген ара къурау конкурсха жиберликдиле. РФ-ни Илму эмда бийик билим бериу министерствосу алгъаракъда быллай жерле къайсы организацияланы мурдорунда къуралыргъа боллугъун туура этгенди.
Анзор Паритов айтханнга кёре, шёндю университетни медико-биология арасында (МБЦ) адамны ол неда бу къылыгъы къуралгъанына, аурууларына, жашаууну узунлугъуна генетика жаны бла не сылтаула келтиргенлерин тинтиу бла кюрешедиле. МБЦ-ны илму ишчилери тёрт монография, сегиз юйретиу пособие хазырлагъандыла, бир талай патент къоллу болгъандыла. Арада Табийгъатда жаны болгъан затланы тинтген илмулада молекула-генетика амалла» деген квалификацияны кючлендириу программа бардырылады.
- Биз РАН-ны Уфада илму арасыны биохимия эмда генетика эмда битеулю генетиканы Н. И. Вавилов атлы институтлары бла бирге ишлейбиз. Бир талай жыл мындан алгъа тюрлю-тюрлю миллетлени (ол санда Шимал-Кавказдан оналтысыны) келечилерини геномларын тынгылы тинтиу жаны бла халкъла аралы проектге къатышханбыз, - дегенди ол.
МБЦ-ны алимлери адамны осал къылыкълагъа, ол санда ичгичиликге, наркоманиягъа къайсы генле тартханларын ачыкълагъан тинтиуле бардырадыла. Аны хайыры бла психологла эм генетикле бирлешип, адамны аллындан окъуна аллай терс жолдан тыяргъа боллукъдула. Аурууланы юсюнден айтханда уа, алимле аланы багъыуда энчи амалла табаргъа таукелдиле. Дагъыда жашауну узунуракъ этиу бла да кюрешедиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: