Гугъэр я плъапIэу зэхьэзэхуэм щIадзэ.

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэт командэхэм 2019-2020 гъэхэм ирагъэкIуэкIыну зэхьэзэхуэм махуищ дэкIмэ щIадзэнущ. Ар хуабжьу удэзыхьэхыу икIи куэд къызэщIэзыубыдэу щытынущ. Къапщтэмэ, иджыри къэс дызэсэжауэ екIуэкI етIуанэ дивизионым и зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ къищынэмыщIауэ, Профессионал Футбол Лигэм и кубокым ехьэлIа зэIущIэхэри (нэхъ мащIэ дыдэу 6) къахэхъуэнущ. Нобэ абыхэм я гугъу фхуэтщIынщ.
ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым
Бадзэуэгъуэм и 16-м япэ зэIущIэхэр абы щызэхэтынущ. Зэхьэзэхуэ блэкIар еханэ увыпIэм щыту зыуха «Спартак-Налшыкым» зэпеуэр и стадионым щригъэжьэнущ. Гъубж къакIуэ абы къригъэблэгъэнущ мазэрэ ныкъуэрэ ипэкIэ Урысей Федерацэм и премьер-лигэм зыкъыщызыгъэлъэгъуа Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р. Къэралым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр зрагъэбгына Дагъыстэным и футболистхэр иджы щыджэгун хуеяр япэ дивизионращ, арщхьэкIэ ари мылъкукIэ яхуэгъэкъаруунутэкъми, етIуанэм къыщыщIадзэжыну траухуащ. ЗэрыфщIэжщи, «Спартак-Налшыкри» илъэситху-хы ипэкIэ а гъуэгу задэм ирикIуащ икIи нобэр къыздэсым зыкъыхуэужьыжыркъым.
Мы гъэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм и етIуанэ джэгугъуэри ди щIалэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къащыпэщылъщ. Абыхэм бадзэуэгъуэм и 24-м кърагъэблэгъэнущ нэхъапэм зэрихьа «Алания» цIэр къэзыщтэжа Осетие-Ищхъэрэм и командэ нэхъыщхьэр. БлэкIа зэхьэзэхуэм ар хэтащ «Спартак-Владикавказ»-у. Осетинхэм къалэнышхуэхэр иджы зыхуагъэувыжауэ ягъэхъыбар икIи, тхьэмахуэ ипэкIэ зыхуэзэну дагъыстэнхэми хуэдэу, хьэрхуэрэгъу лъэщ къызэрытхуэхъунум шэч хэлъкъым. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфI Мэшыкъуэ Ислъам абы игъэзэжащ икIи «Алания»-м и щIыхьыр ихъумэу премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм къытригъэгъэзэжыну щIохъуэпс.
Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым зэхъуэкIыныгъэхэр къыщыхъуащ. Иджы абы командэ пщыкIух хэтынущ. Зэхьэзэхуэ блэкIам бжьыпэр щиубыду япэ дивизионым дэкIуэтея Песчанокопскэ къуажэм и «Чайка»-м, мылъкукIэ пэмылъэщу зэпеуэм хэкIыжа Дон Iус Ростов къалэм «Понедельник Виктор и цIэр зэрихьэу щыIэ академие»-мрэ Нэзрэн и «Ангушт»-мрэ я пIэкIэ гупым хагъэхьащ зи гугъу тщIа Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р, Черкесск и «Интер»-р, Владикавказ и «Спартак»-р, «Мэхъэчкъалэ»-р. Апхуэдэ щIыкIэкIэ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэтынущ Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэм и командитIрэ Дагъыстэным ейуэ щырэ. Хуабжьу гуапэщ ди къуэш Къэрэшей-Шэрджэсми, илъэс куэд дэкIауэ, профессиональнэ футбол клуб иIэ зэрыхъужар.
Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щыщIэзыдзэ зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэхэм щызэпэщIэтынухэр:
Япэ джэгугъуэ, бадзэуэгъуэм и 16 (гъубж): «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Анжи» (Мэхъэчкъалэ), «Алания» (Владикавказ) - «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ), «Черноморец» (Новороссийск) - СКА (Дон Iус Ростов), «Краснодар»-3 (Краснодар) - «Биолог-Новокубанск» (Прогресс), «Волгарь» (Астрахань) - «Урожай» (Краснодар), «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) - «Дружба» (Мейкъуапэ), «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) - «Спартак» (Владикавказ), «Динамо» (Ставрополь) - «Интер» (Черкесск).
ЕтIуанэ джэгугъуэ, бадзэуэгъуэм и 24 (бэрэжьей): «Спартак-Налшык» - «Алания», «Спартак» - «Динамо», «Дружба» - «Мэхъэчкъалэ», «Урожай» - «Мэшыкъуэ-КМВ», «Биолог-Новокубанск» - «Волгарь», СКА - «Краснодар»-3, «Легион-Динамо» - «Черноморец», «Анжи - «Интер».
Мы зэхьэзэхуэр 2020 гъэм и накъыгъэ (май) мазэ пщIондэ екIуэкIынущ.
Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокым
Иджыблагъэ зэхэтащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2019-2020 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм и пхъэидзэри. «Спартак-Налшыкым» къыщыщIидзэнущ финалым и 1/128-нэ Iыхьэм. Абы ипкъ иткIэ ди щIалэхэр бадзэуэгъуэм и 28-м Владикавказ къалэм щыIущIэнущ щIыпIэ «Спартак»-м. Ар хагъащIэмэ, хьэрхуэрэгъу къахуэхъунущ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ», Черкесск и «Интер», Ставрополь и «Динамо» командэхэм ящыщу нэхъыфIыр.
ЗэрыфщIэжщи, нэгъаби «Спартак-Налшыкым» япэу къыпэщIэхуар Владикавказ и командэращ, иджы «Алания» зыфIащыжар. ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щрагъэжьа зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытекIуауэ къэзыгъэзэжа «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр абы щыгъуэм, тхьэмахуэ дэкIри, я стадионым бжыгъэшхуэкIэ Кубокым ардыдэм къыщыхигъэщIэжащ. Абдежым ди щIалэхэр а зэпеуэм къыщыхэкIащ. Владикавказдэсхэми куэд якIуакъым - къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм къыщыпрагъэхащ.
Мы зэхьэзэхуэм и финалым и 1/32-нэ Iыхьэм япэ дивизионым и командэхэр къыхыхьэнущ. АдэкIэ ныкъуэкъуэгъу къахуэхъунущ премьер-лигэм щыщхэр. Ар къыщыхъунур финалым и 1/16-нэ Iыхьэращ. Абыхэм нэсын папщIэ етIуанэ дивизионым щыджэгухэм гъуэгуанэ кIыхь зэпачын хуейщ. Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным теухуа кIэух зэIущIэр 2020 гъэм и накъыгъэ мазэм зэхэтынущ.
Профессионал Футбол
Лигэм и кубокым
Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокымрэ ехьэлIа зэпеуэхэм къищынэмыщIауэ, шыщхьэуIум (августым) и 8-м япэу зэхаублэнущ Профессионал Футбол Лигэм и кубокыр къэхьыным теухуа зэIущIэхэми. ЕтIуанэ дивизионым щыджэгухэр командэ плIырыплI зыхэт гупхэу ягуэшынурэ дэтхэнэри тIорытIэ зэпэщIагъэтынущ. ПэщIэдзэ зэIущIэхэр екIуэкIынущ мы гъэм шыщхьэуIум и 8, 17, 29, фокIадэм (сентябрым) и 6, 10, жэпуэгъуэм (октябрым) и 4 махуэхэм, щхьэж и стадионым гъуэрыгъуэурэ. Гупхэм хэтынухэр пхъэидзэкIэ мыгувэу яубзыхунущ.
Зыхэхуа гупым бжьыпэр щызыубыдхэр финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэнущ. АдэкIи тIорытIэ щызэджэгунущ (я стадионымрэ хамэ щIыпIэмрэ), жэпуэгъуэм и 23-мрэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 8-мрэ. Абыхэм япкъ иткIэ хагъащIэхэр хэкIыурэ зэпеуэнущ.
2020 гъэм финалым и Iыхьэ плIанэр зэхэтынущ. Мэлыжьыхьым (апрелым) и 8-мрэ 22-мрэ зэхагъэкIынущ финал ныкъуэм кIуэну зыхуэфащэхэр. Абыхэм зи насып къыщикIхэр накъыгъэм (майм) и 6-мрэ 20-мрэ зэпэщIэтынущ. ТекIуэхэр финал зэIущIитIым (мэкъуауэгъуэм и 3-мрэ 7-мрэ) щызэныкъуэкъунущ. Профессионал Футбол Лигэм и кубокыр япэу зыхуэфащэр апхуэдэ щIыкIэкIэ ягъэбелджылынущ. Абы зэрыщытекIуам къыпэкIуэну саугъэтхэмрэ мылъкумрэ къызэрыIэрыхьэнум къищынэмыщIауэ, бжьыпэр зыубыдам Iэмал иIэнущ Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020 - 2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм и финалым и 1/32-нэ Iыхьэм, япэ дивизионым хэтхэм ягъусэу, щыщIидзэну.
Апхуэдэ зэхьэзэхуэ Инджылызым илъэс куэд хъуауэ ехъулIэныгъэкIэ щокIуэкI. Хэт ищIэн ар ди деж зэрыщыхэзэгъэну щIыкIэр, ауэ зэпеуэхэр нэхъыбэхукIэ езы футболистхэми къадэщIхэми я дежкIэ нэхъ сэбэпщ икIи щIэщыгъуэщ.
Аращи, зэхьэзэхуэ хьэлэмэт зыбжанэм хэтыну «Спартак-Налшыкыр» тхьэмахуэ дэкIмэ гъуэгу техьэнущ. Ди щIалэхэм абыхэм зэкIэ ерыщу зыхуагъэзыр икIи я текIуэныгъэ дахэхэмкIэ куэдрэ дэрэжэгъуэ къыдатыну щIохъуэпс.
Зэпеуэхэм я пэ къихуэу
2020 - 2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэхэм зы­хуэзыгъэхьэзырыну тхьэмахуитI ипэкIэ къы­зэхуэсыжа «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ гъуэгу зэхэкIыпIэм аргуэру къыщыхутауэ жыпIэ хъунущ. Абы и щыхьэтщ командэм и тренер нэхъыщхьэ Трубицин Сергей къыджиIахэр:
- Отпуск дыщысыхукIэ зэрызыдгъэхьэзырыну щIыкIэм и плану 3 зэхэслъащ. Япэм ипкъ иткIэ дызэхуэсынурэ Нартсанэ (Кисловодск) зыщыдгъэсэнут, етIуанэмкIэ - Налшык дыщыIэнут. Ди жагъуэ зэрыхъущи, ещанэ планращ къыдэхъулIар. СыхьэтитI-щыкIэ махуэ къэс дызэхуос, зыдогъасэри дызэбгрокIыж. Ди базэм дыщыпсэуну Iэмал щыIэкъым, тшхын къудейкIэ дыкъызэрызэрамыгъэпэщыфым къыхэкIыу. Зыгъэсэныгъэр зэрекIуэкIыр къритпщытэжын папщIэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр здедгъэкIуэкIынухэри къытхуешалIэркъым, адрей командэхэр щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIэщи. ДызыгурыIуэфар Астрахань и «Волгарь»-м и закъуэщ - абы ЕсэнтIыгу дыщыдэджэгунущ.
БлэкIа зэхьэзэхуэр иуха иужькIэ къытхэтыну ­зэгурыIуэныгъэ яхудиIэу къэнэжар футболистипщI къудейщ. Абыхэм ящыщу и ныкъуэращ ди командэм и гуп нэхъыщхьэм хэту джэгуар. Нэхъ пасэу тхэкIыжахэу Мэшыкъуэ Ислъам, Уэрсей Артём, Гуэнгъэпщ Албэч, Михайлов Константин сымэ гъусэ яхуэхъуащ нэгъуэщI щIыпIэхэм къащыкIылъыплъхэу Тебэрды Тимур, Лелюкаев Алан, Мэкъуауэ Залым, Iэпщацэ Марат сымэ. Я Iуэху къыщикIмэ, ахэр командэ нэхъыфIхэм хыхьэнущ. Абыхэм я пIэ щIалэщIэхэр къиувэнущ, ауэ ахэр джэгум хэзэгъэн папщIэ зэман хуейщ. Сыт тщIэн, дгъэсэнщ, тедгъэгушхуэнщ?! - дыхигъэгъуэзащ я Iуэхухэм тренер нэхъыщхьэм.
«Спартак-Налшыкым» зыхэплъэни къызыхихыни иIэщ. Абы щIэблэ хъарзынэ къызэрыщIэхъуэм и щыхьэтщ и ныбжьыщIэхэм Урысей Федерацэм ЕджакIуэхэм я спартакиадэм футболымкIэ и кIэух зэхьэзэхуэм хэтыну хуитыныгъэ къызэрахьар. Иджыблагъэ Ставрополь щекIуэкIа Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и зэпеуэм я хьэрхуэрэгъу псоми щефIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхар. Ар зэхагъэуват «Спартак-Налшык» сабий-ныбжьыщIэ спорт школымрэ «Налшык» футбол школымрэ я гъэсэнхэмкIэ. Иджы абы зыхуегъэхьэзыр Мордовием и къалащхьэ Саранск щекIуэкIыну ЕджакIуэхэм я спартакиадэм и кIэух зэхьэзэхуэм. АдэкIэ ди щIалэхэм зи щIыхыр яхъумэнур Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэкъым, атIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округми зэрыщыту и цIэкIэ зыкъагъэлъэгъуэнущ.
Гугъуехь инхэр къызэнэкIыныр «Спартак-Налшыкым» иужьрей илъэсхэм и щIыщыгъуэж­къым. КъыхукъуэкIа лъэпощхьэпохэм ар иджыри зэрыпэлъэщынум шэч хэлъкъым икIи гугъэр я ­плъапIэу ди щIалэхэр зи чэзу къэралпсо зэхьэзэхуэм хохьэ.

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: