Федерал бюджетден миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Регионланы айныу жаны бла правительстволу комиссияны кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа таматалыкъны вице-премьер Виталий Мутко  этгенди. Анда федерал бюджетден миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыуну, бюджетле аралы трансфертлени  жаны бла келишимле къурауну  юсюнден соруула сюзюлгендиле.
Россей Федерацияны 2025 жылгъа дери кезиуде кенгликли айныууну стратегиясы бла байламлы жыйылыуланы планларына энчи къаралгъанды.  Алты жылгъа къабыл этилген документге кёре законла чыгъарыу, норматив-праволу жаны бла бир ненча тюбешиу бардырыллыкъды. Ала тийрелеге социал-экономика болушлукъ этиуге, субъектлеге инвестицияланы келиулерине эмда ала туристлеге сейир болурча этиуге, Шимал Кавказны юч пилот регионунда жашаугъа табийгъат болумладан чыгъаргъа боллукъ къоркъууланы кетериуге, регионланы конкурентли онгларын ачыкъларгъа болушхан экономика специализацияланы амалларын ангылаугъа бурулупдула.
Регионланы айныу жаны бла правительстволу комиссия РФ-ни стратегиялы эмда тийрели планированияны документлерин, РФ-ни тийрелери тохташыулу айнырча этиу жумушларын хазырлауда эмда жашаугъа кийириуде сейирлери болгъан толтуруучу власть федерал органланы, РФ-ни субъектлерини къырал властыны бийик толтуруучу органларыны эмда жер-жерли самоуправление органланы араларында байламлыкъда ишлерге онг болурча къуралгъан координациялы органды.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: