Антына кертичилей къалгъанды.

Полицияны капитаны РФ-ни МВД-сыны «Баксанский» муниципалитетле аралы бёлюмюню участка уполномоченныйи Мурат Жиновну 2018 жылда 3 октябрьде къуллукъ этген кезиуде Атажукино элде сауутланнган аманлыкъчы ёлтюргенди. Ишчи борчун толтургъанда кёргюзтген батырлыгъы ючюн Мурат Жинов Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указы бла Кишиликни орденине тийишли кёрюлгенди.
Аны бере, КъМР-де ич ишле министр генерал-лейтенант Игорь Ромашкин жашны юй бийчесине бла къарындашына къайгъы сёз бергенди, Мурат Жинов кертичилик бла къуллукъ этгенин, намыслы, адепли болгъанын, къадары къысха эсе да, керти офицерча республикада мамыр жашауну, тынчлыкъны къоруулай жоюлгъанын чертгенди.
Оксана Жинова Ич ишле министерствогъа бла Игорь Ромашкиннге ыразылыгъын айтханды, полициячыла дайым да юйюрге болушханлары, билеклик этгенлери ючюн ыспас этгенди.

КъМР-де МВД-ны пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.