«Iуащхьэмахуэ» курортым и лэжьэкIэр егъэфIэкIуэным топсэлъыхь

Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэ­рэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одес бадзэуэ­гъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ илъэс псом лажьэу Къэбэрдей-­Балъ­къэр Республикэм щыIэ «Iуащхьэмахуэ» курортым и инфраструктурэр къы­зэрагъэсэбэпым, илъэс гъунэгъу­хэм абы зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIы­пIэхэм ятеухуа зэIущIэ.

Абы ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъ­- къэр Республикэм и Правитель­ст­вэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф Мурат, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и IэнатIэхэм я унафэщIхэр, Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлI щхьэхуэхэр.

Байсултанов Одес къыхигъэщхьэхукIащ туристхэм шынагъуэншагъэ къаху­зэ­гъэпэщыным хуэгъэзауэ IэнатIэ псоми ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зэгъэуIун зэ­ры­хуейр. «Iуащхьэмахуэ лъапэ бгы-лыжэ туризмэм зыщегъэужьыныр Кавказ Ищхъэрэм и курорт IэнатIэм и унэтIыныгъэ хэхахэм ящыщщ. Дэ псоми ди къалэнщ «Iуащхьэмахуэ» урысейпсо курорт-рек­реацэ комплексым и щытыкIэр дунейпсо мардэхэм едгъэзэгъыну, абы шына­гъуэншагъэ къыщызэдгъэпэщыну», - жи­Iащ Байсултанов Одес.

Иджыпсту курортым лыжэкIэ къыща­жыхь и гъуэгухэр километр 15,4-рэ мэхъу. Бгым зэрыдэкI кIапсэ гъуэгу зэмылIэу­жьыгъуэу 7 мэлажьэ. Абыхэм ящыщщ «Мир» станцым щегъэжьауэ метр 3847-рэ зи лъагагъ щIыпIэм щыIэ, Европэ псом щынэхъ лъагэ дыдэ «Гара-Баши» станцым нэс кIуэуэ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм 2015 гъэм иригъэщIа кIапсэ гъуэгур. 2017 гъэм курортым щыIащ турист мин 334-рэ.

«Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: