УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм гъэсэныгъэмкIэ я паркым и къудамэ КъБР-м къыщызэIуахыну я мурадщ

КIуэкIуэ Ю. А. хуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Никифоров Е. В.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ Правительствэм и Унэм лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щыхуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Ни­кифоров Евгений.

ЗэIущIэм щытеп­сэ­лъы­хьащ Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и ­Къарухэм гъэсэныгъэмкIэ и паркым и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм къыщы­зэ­Iу­хыным. Абы хэтынущ музей, мемориал комплекс зыбжанэ, спорт ухуэныгъэхэр, Iэщэ-фащэмрэ дзэ техникэмрэ щагъэлъагъуэ щIыпIэхэр, зыгъэп­сэху­пIэ­хэр, жылагъуэ Iуэхухэр къыщызэрагъэпэщыну щIы­пIэхэр, нэгъуэщIхэри.

Поделиться: