Псыдзэм гузэвэгъуэхэр къимыхьын папщIэ

Гъэ кIуам и бжьыхьэ лъандэрэ Тырныауз къалэм лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI Бахъсэн псым и жапIэр зэтес щIыным, ятIэпсхэр нэхъ къыщрихьэх щIыпIэм хуэзэу щаухуауэ щыта бетон кхъуафэр гъэкъэбзэным хуэгъэзауэ.

2017 гъэм шыщхьэуIум и 14 - 15-хэм бгым кърихьэхауэ щыта ятIэмрэ мывэм­рэ Бахъсэн псыр IуищIауэ щытащ. Абы щыгъуэ псыдзэр къыздрикIуэн хуей бетон хьэкхъуафэри ятIэм икудат. Абы къыхэкIыу мы Iуэхум къаруушхуэ ирахьэлIащ. Иджыпсту техникэ зэмылIэу­жьыгъуэу 18-м нэблагъэ щолажьэ Герхожан, Бахъсэн псыхэр щызэхэхуэжым деж. А псыхэм я лъэгухэр зэрагъэкъабзэм къыдэкIуэу, щIыпIэ щхьэхуэхэм деж псы Iуфэхэр щагъэбыдэ.

Зи гугъу тщIы лэжьыгъэхэр нагъэблэгъащ. Нобэми мы Iуэхум йолэжь экска­ватору 4, абыхэм кърах ятIэмрэ мывэмрэ Iузыш автомашинэу 10.

Герхожан псыщхьэм и щытыкIэм зэ­пымыууэ кIэлъоплъ Къурш геофизикэ институтым, МЧС-м я IэщIагъэлIхэр, Iуащ­хьэмахуэ районымрэ Тырныауз къалэмрэ я администрацэхэм я лэжьакIуэ­хэр зыхэт гуп.

Тарим Алисэ.
Поделиться: