Жэрдэм къыхэзылъхьар.

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым гуфIэгъуэ зэIущIэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. ЕджапIэ нэхъы­щ­хьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ Урысей хьэ­рычэтыщIэ IэнатIэм и тхыдэмкIэ екIуэкIа къэралпсо олимпиадэм щытекIуахэр гъэпэжэным.

Ди республикэм  и курыт школхэм я еджакIуэ нэхъыжьхэмрэ университетым и студентхэмрэ жыджэру зыхэта олимпиадэр  егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэм къыхэзылъхьар «Iуэху щащIэ Урысей» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ Урысей тхыдэ зэгухьэ­ныгъэмрэщ. Псори зэхэту зэпеуэм я зэ­фIэкIхэр щагъэлъэгъуащ цIыхуи 120-м щIигъум. Абыхэм ящыщу нэхъ къыхэжаныкIахэм  гуфIэгъуэ зэхуэсым щратащ щIыхь тхылъхэмрэ сертификатхэмрэ. Абыхэм щIыгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэ­ры­чэтыщIэхэм къабгъэдэкI ахъшэ саугъэтхэри.
КъБР-м ЗыужьыныгъэмкIэ и центрым и унафэщI Мусей Ларисэ олимпиадэм щытекIуахэм ящыщу ныбжьыщIи 8-м яритащ шахмат джэгунымрэ каллиграфиемрэ пщIэншэу зэрыхуагъэсэным щыхьэт техъуэ сертификат.  БзэхэмкIэ клубым и унафэщI Елгъэр Ланэ, Сабийхэм я творческэ зэ­фIэкIым зыщрагъэужь центрым и пашэ Овдиенкэ Юлие сыми къабгъэдэкI тыгъэ ­гуапэхэр  ялъысащ олимпиадэм къыхэжаныкIа ныбжьыщIэ зыбжанэм. Къи­щынэмыщIауэ,  ахэр ирагъэблэгъащ Овдиенкэ Юлие къызэригъэпэща арт-пшыхь цIыкIум. «Cook Talk»& пщэфIапIэ мастерскойм и унафэщI Юсубов Амир зэпеуэм щытекIуа Тэнащ Тинэ иритащ зи пашэ IуэхущIапIэм щекIуэкIыну мастер-классым хэтыну зэрыригъэблагъэм щыхьэт техъуэ тхылъ.
Олимпиадэр къызэзыгъэпэщахэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ КъБКъМУ-м и ректор Апажэ Аслъэн, университетым и егъэджакIуэхэу Трамэ Азизэ, Тагузлоев Аслъэн, Зумакуловэ ФатIимэт, Ло Анзор сымэ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: