ЩIыналъитIыр гъунэгъу зэхуещI

Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 11 - 13-хэм Тулэ областым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щIыгъуащ КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм хэтхэр, мэкъумэш хозяйствэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы­кIуэхэр, туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Ди республикэм туризмэм зэры­зыщиужьым, и зыгъэпсэхупIэхэм я зэфIэкIым зэпымыууэ зэрыхагъа­хъуэм и гугъу щащIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат, «Iуащ­хьэмахуэ» курорт, «Хы тхьэрыкъуэ» санаторэ АО-хэм я унафэщIхэу Бек­каев Хьисэрэ ЗекIуэрей Алимрэ, Тулэ областым экономикэ зыу­жьы­ныгъэмкIэ и министрым и къуэ­дзэ Романов Вячеслав, а щIыналъэм туризмэм зыщиужьынымкIэ и комитетым и ­къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Алексеевэ Еленэ, туроператор, тур­агент компание пажэхэм я тхьэма­дэ­хэр, спортымрэ профсоюз зэгухьэныгъэхэмкIэ и комитетым, УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и къудамэм щыщхэр.

Романов Вячеслав хьэщIэхэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ, Тулэ областым щыпсэухэм къабгъэдэкIыу. Абы къыхигъэщащ туризмэм ехьэ­лIауэ щIыналъитIым я зэхуаку къыдэхъуэ зэпыщIэныгъэм мыхьэнэ ин зэриIэр. Алексеевэ Еленэ къыщып­салъэм къыхигъэбелджылыкIащ туризмэм зыщегъэужьынымкIэ Тулэ областми зэфIэкIышхуэхэр зэриIэр. ЖиIам и щыхьэту, Еленэ жыжьэ ­къикIа и лэжьэгъухэм яхуигуэшащ «Тулэ областым и гъуэгугъэнахуэ» зи фIэщыгъэ тхылъ цIыкIухэр.

ЩоджэнцIыкIу Мурат къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым туризмэм зыщиу­жьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр зы­хуэдэм.

Апхуэдэуи зэIущIэм щызэрихьэлIахэр тепсэлъыхьащ щIыналъитIым щып­сэухэр туризмэм пыщIа хъыбархэмкIэ Интернетым зэрыщызэхъуа-жэ хъуну щIыкIэм, хэзыгъэгъуазэ зе­кIуэ цIыкIухэр хэгъэгуитIми къызэры­щызэгъэпэщыпхъэм, нэгъуэщIхэми.

Властым хэтхэм щыщу туризмэм пыщIа унафэщIхэм къыхагъэщащ зэхыхьэм кърикIуахэм теухуауэ зэгу­рыIуэныгъэ зэращIылIэну зэрамурадыр.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться: