Юнармия къымылдауну аякъландырыууна алланнган программалагъа бла проектлеге энчи эс бёлюннгенди.

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Казбек Коков 58-чи битеуаскер армияны командующийи, генерал-майор Сергей Рыжков бла тюбешгенди.
Республикада юнармия къымылдауну мындан арысында айнытыуну чеклеринде бирикдирилип бардырылгъан программаланы бла проектлени жашаугъа кийириу, «Юнармия» регион штабны тийишли жалчытыу, Къабарты-Малкъарда Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерини маданият эм солуу паркыны бёлюмюн ачыу соруула сюзюлгендиле.
Комплексде къауум музей экспозиция, ол санда аскер техниканы юлгюлери, маданият-асламлы эм жамауат тюбешиулени бардырырча  бир ненча спорт сооружение боллукъду.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться: