Анга къатышханланы саны бек уллу эди, анда бир заманда да болмагъанча кёп келишим бегитилгенди.

8 июньда Петербургда Халкъла аралы экономика форум кесини ишин бошагъанды. Аны эсеплерин чыгъарыугъа аталгъан пресс-конференцияда РФ-ни Президентини кенгешчиси, форумну къурау комитетини председателини орунбасары Антон Кобяков  ПМЭФ-де быйыл бир заманда да болмагъанча кёп келишим этилгенин - битеу да 3,1 триллион сомгъа 650 документге къол салыннганын - билдиргенди.
Андан сора да, ол белгилегенича, бу форум анга къатышханланы саны бла эм уллуладан болгъанды. Анга 145 къыралдан 19 мингден артыкъ адам келгенди. Аладан  жетиси къырал башчыладыла, аланы араларында Къытай Халкъ Республиканы председатели Си Цзиньпин да болгъанды, дагъыда 1,3 минги баш къырал оноучуланы атларындан жокълагъандыла бу жыйылыуну.
Бек уллу  делегациялагъа Къытайныкъы бла Американыкъы саналгъандыла. Биринчиси -1072, экинчиси да 520 адамдан къуралгъандыла. Антон Кобяков айтханнга кёре, француз, япон, немис, швейцарлы, британлы келечилени саны да иги кесек бар эдиле – битеу да 318 адам.
АБШ-дан келгенлени юслеринден айта, Президентни кенгешчиси Штатланы форумгъа барыргъа эркин этмегенлери  анга ахшы реклама болгъанын белгилегенди. «Америкалы бизнесменле бизнеслерини юсюнден сёлеширге келгендиле, ала жарашыулукъгъа къайтыргъа, хайырлы байламлыкъла бардырыргъа, инвестицияланы ёлчемин ёсдюрюрге сюедиле»,-деп къошханды ол.
Битеу дуниядан да 1,3 минг компания эмда 2,5 минг россейли компания бизнеслери бла шагъырей этгендиле. ПМЭФ-ни юсюнден хапар билдирип турургъа тюрлю-тюрлю къыралладан 4,8 минг  журналист келгенди. Форумну партнёрларыны саны быйыл 1,5 кереге ёсгенди, ол а 148 компанияды. Аланы араларында Сауд Аравияны алгъын бу жыйылыугъа къатышмагъан уллу компаниясы да барды.
Экономика форумда РФ-ни Президенти Владимир Путин да сёлешгенди. Ол  халкъла аралы халланы осалгъа кетгенлери ючюн ким терс болгъанын эмда аланы тюзетиу амалларыны юслеринден кесини оюмларын туура этгенди. Аны баш сылтауун  бир къырал битеу дуниягъа оноу этерге итиннгенинде кёреди. Ол а, Путин айтханыча, «барысына да къажау сюелиу» деген тауусулмагъан къаугъалагъа келтиреди.
Право низам сакъланнган халланы, деп оюмлайды россейли оноучу, айныу жоллары тюрлю-тюрлю болгъан къыралланы сейирлерин сакълауну, конкуренция бардырыуну, бирге ишлеуню жолу бла къайтарыргъа боллукъду. Ма ол жорукълада мурдорланыргъа керекди дуния сатыу-алыу байламлыкъла эмда Битеудуния сатыу-алыу организацияны иши да, деп чертгенди россейли башчы.
Эсгертиу. ПМЭФ1997 жылдан бери бардырылады, 2006 жылдан а ол Россей Федерацияны Президентини себеплиги эмда къатышыуу бла ётеди. Жыйырма жылны ичинде форум  бизнесменле сёлешиуле бардырырча, Россейни, битеу дунияны, айный баргъан рынокланы да  баш экономика  вопрослары сюзюлюрча деменнгили майданнга айланнганды.

Басмагъа Текуланы, Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: