Алимлерибиз байламлыкъла тохташдыргъандыла.

Россейни Илмула Академиясыны КъМР-де Илму арасыны алимлерини къаууму таматалары Залимхан Нагоев бла жыл сайын Сколково технопаркда бардырылгъан форумну ишине къатышхандыла. Аны юсюнден бизге араны пресс-службасыны таматасы Фатима Магомедова билдиргенди.

Эсигизге салайык. Сколково къурагъан «Startup YiIIge» конкурсун биринчи кезиую быйыл Ставропольда ётгенди. Аны баш саугъасы Къабарты-Малкъарны Тлму арасыны «Роботритейлер» инновациялы проектине жетгенди. Премияны спонсору Ставропольну къырал аграр университети эди. Кёргюзтюлген роботну борчу уллу тюкенледе менеджерни ишин толтурууду.

Сколковода бардырылгъан форумгъа къатышыу жаланда жетишимлени ачыкълау угъай, болгъан проектлени жашаугъа сингдирирча спонсорланы табыу бла да байламлыды. Ол себепден бюгюнлюкде Залимхан Нагоев роботлагъа сейирлери болгъан бир къауум уллу компанияланы таматалары бла тюбешиуле бардырып, байламлыкъла тохташдыргъанды.

 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: