Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КIуэкIуэ Казбек щыIащ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэм.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ районым хыхьэ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэ №2-м щы­Iащ икIи Сабийхэм къащхьэ­щы­жы­ным­кIэ дунейпсо махуэмкIэ цIыкIу­хэм ехъуэхъуащ.

ЩIыналъэм и унафэщIыр школым и лэжьакIуэхэм яхуэзащ икIи республикэм щыIэ интернат IуэхущIапIэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыным, зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ сабийхэр егъэджэнымрэ я зэфIэкIым хэгъэхъуэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр егъэфIэкIуэным, IуэхущIапIэр иджы­рей IэмэпсымэхэмкIэ, унэлъащIэкIэ къы­зэгъэпэщыным тепсэлъыхьащ.
 Иджыпсту программэ хэхахэм тету мыбы щрагъаджэ тэмэму мыпсэлъэф е нэгъэсауэ зэхэзымых сабий 85-рэ. ЩIэныгъэ гуэдзэн егъэгъуэтынымкIэ программэхэм япкъ иткIэ зи тхьэкIумэр лажьэхэр къэфэным, тэмэму мыпсэлъэфхэр уэрэд жыIэным хуагъасэ, апхуэдэу спорт гуп­жьей щхьэхуэхэр щыIэщ. Мы еджапIэм щIэсхэр мызэ-мытIэу щытекIуащ республикэм, къэралым къыщызэрагъэпэщ зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм.
Интернат еджапIэм щIэсхэм хьэщIэхэр ирагъэплъащ Сабийхэм къащхьэ­щы­жынымкIэ дунейпсо махуэм ирихьэлIэу ягъэхьэзыра концертым.
«Гуапэу дызэревгъэблэгъам, ди дэрэжэгъуэр зэрыфIэтам папщIэ берычэт бесын! ЕгъэджакIуэхэм фIыщIэ ин фхудощI фи лэжьыгъэм фи гур етауэ фызэрыбгъэ­дэтым папщIэ»,- иритхащ КIуэкIуэ Казбек Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.

 КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться: