Казбек Коков Кремльде кёп сабийли юйюрлени саугъалаугъа къатышханды

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюню аллында Кремльни уллу дворецини Александровский залында Россейни Президенти Владимир Путин кёп сабийли юйюрлени «Ата-ана махтаулукъну»  ордени бла саугъалагъанды. Ол къууанчха аталгъан жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.
-Быллай юйюрле, сизнича адамла – къыралыбызны хазнасыдыла, аны ырахматлыгъыдыла. Ала кёпден-кёп бола барыр ючюн биз къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз. Шёндюгю дунияда эм магъаналы борч – атаны бла ананы деберлерин, кёп сабий ёсдюргенлени, аланы ариу къылыкълы юйретгенлени жамауатда даражаларын кётюрюудю. 
Къыралны, жамауатны, бизни тёрели динлерибизни да  борчу бирди - балалы юйюрлеге хар жаны бла да тутхучлулукъ этиу. Ол а -  кёп сабийли юйюрлеге жетген налог ауурлукъну азайтыуду, къошакъ халда ахча болушлукъ этиудю, льготалы ипотека программала бла жалчытыуду, яслиледе бла садикледе жангы жерле къурауду. Ма ол ишни биз андан ары игилендире бардырлыкъбыз,- деп чертгенди Владимир Путин.
Ол кюн сыйлы къырал саугъагъа тийишли болгъанланы араларында Къабарты-Малкъарны Урван районундан Пётр бла Ольга Маркевичле да бар эдиле. Ала 12 сабий ёсдюредиле, тамата къызлары Кристина Ростовда женгил промышленностьну техникумун бошап, кийимле тигиу жаны бла конструктор-технолог усталыкъ алгъанды. Виктория бла Игорь а Къабарты-Малкъар сатыу-алыу-технология эмда гуманитар-техника колледжледе билим да, усталыкъ да алгъандыла. Вениамин тамата къарындашыны юлгюсю бла  Нальчикде гуманитар-техника колледжге киргенди. Евгений Невинномыскни энергетика техникумун бошап, бюгюнлюкде Москвада жетишимли ишлеп турады. Гитчелери да  Нарткъаланы 2-чи номерли школунда окъуйдула, музыка, спорт, конструирование бла кюрешедиле. 
Пётр Анатольевич бла Ольга Георгиевна бал чибинле тутадыла, бахчаларына, мюлклерине къарайдыла. 2017 жылда Маркевичле «Жылны юйюрю» деген  битеуроссей конкурсда хорлагъандыла. Аланы «Ата-ана махтаулукъну» ордени бла Къабарты-Малкъар Ресапубликаны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Россей Федерацияны Президентинде Сабийни эркинлиги жаны бла уполномоченный Анна Кузнецова алгъышлагъандыла.
«Ата-ана махтаулукъну» ордени 2008 жылда тохташдырылгъанды эмда загс этдирип жашагъан, жети эмда андан да кёп сабий ёсдюрген ата-аналагъа, ёксюзлени алып ёсдюргенлеге да  юйюрню даражасын кётюргенлери, ёсюп келген тёлюню адеп-къылыкъгъа юйретиуге, саулукълары ючюн къайгъырыугъа, билим бериу бла жалчытыугъа уллу къыйын салгъанлары ючюн бериледи.

 

НАРТЫКЪУЭ Мусэ.
Поделиться: