ЩIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ къыщызэщIакъуэжащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» урысейпсо щIалэгъуа­лэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм кърикIуар.

Зэхьэзэхуэр епщыкIуплIанэу мы гъэм екIуэкIащ. КъызэгъэпэщакIуэ комитетыр хэплъащ курыт школхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэсхэмрэ щIа- л­эгъуалэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэмрэ ­къагъэхьа лэжьыгъэ 32-м. НэхъыфIу къа­лъыта лэжьыгъэ 16-р зи Iэдакъэ къы­щIэкIахэр накъыгъэм и 27-м щагъэпэжащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм.
А Iуэхум хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуа­лэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Iэзычэ Светланэ, Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Мокаев Кемал, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен.
Жанатаев Сэлим щIалэгъуалэм фIы­щIэ яхуищIащ зэхьэзэхуэм жыджэру зэ­рыхэтам, республикэм и гъащIэмрэ абы щызекIуэ хабзэхэмрэ зэрафIэгъэщIэ­гъуэным папщIэ. 
Зэпеуэм и «Социальнэ политикэ» Iы­хьэм япэ увыпIэр къыщахьащ Тэрч ­къалэм дэт лицей №1-м щIэс Балъкъэр Маратрэ КъБР-м и Парламентым и ­ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Макъей Альбинэрэ. «ЩIалэгъуалэ политикэ» Iы­-хьэм - Нартан къуажэм и курыт школ  №2-м щеджэ Жанджэрий Къантемыр. «Экономикэм и политикэ» Iыхьэм япэ увыпIэр щызэдагуэшащ Налшык къалэм дэт гимназие №4-м и гъэсэн Бэч-      бо Инал, Уэлджыр Назир, КъБР-м и ­Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Сокъур Астемыр сымэ. КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Мэсей Ислъам пашэ щыхъуащ «Зы­хъумэжыныгъэмрэ шынагъуэншагъэм­рэ» Iыхьэм.
Жанатаевым щIалэгъуалэм яритыжащ щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. Дамыгъэ щхьэхуэхэр хуагъэфэщащ ныбжьыщIэхэм я щIэныгъэ унафэщIхэми. 
Iэзычэ Светланэ жиIащ зэпеуэм и федеральнэ Iыхьэм хэтыну лэжьыгъищ ­УФ-м и Къэрал Думэм зэрырагъэхьар. Урысейпсо зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщакIуэ комитетым щIыхь тхылъхэр абыхэм къахуигъэфэщащ. Къэбэрдей­-Балъ­къэрым щыщ щIалэгъуалэр ирагъэблэгъат зэпеуэм хэтыну, ауэ щхьэу­сыгъуэ  зэхуэмыдэхэмкIэ  ахэр кIуэ­­фа­къым. «Дыщогугъ, етIанэгъи ди щIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэхэмкIэ дагъэгуфIэну», - жиIащ Iэзычэм.
 

Белгъэрокъуэ Марьянэ.
Поделиться: