Халны тинтгендиле, кемчиликлеге эс бургъандыла

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков, аны орунбасары Геккиланы Солтан Черек районну окъуу учрежденияларыны бир къауумунда болгъандыла эмда алада жангыртыу ишле къалай баргъанларына къарагъандыла. Ала администрацияны башчысы Муртазланы Борис бла бирге школланы дерсле бардырылыучу кабинетлери, спорт заллары, сабийле ауузланырыкъ эмда аш-суу этиллик отоула, окъуу юйлени арбазлары не халда болгъанларын кёргендиле эмда кемчиликлени кетериуню болжалларын салгъандыла.
 
Андан сора да, ала Бабугент элде 2-чи номерли кадет школгъа эмда «Къурулушчу» лицейни Къашхатауда филиалына да баргъандыла. Анда да учрежденияла бютюн иги ишлер ючюн не зат керек болгъанын белгилегендиле, къолдан келгенича себеплик этерге  айтхандыла.
 
Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасы.
Поделиться: