Республикэм сом мелуани 107-рэ хухахащ

2018 гъэм цIыху гуп щхьэхуэхэр хущхъуэ­хэмкIэ, медицинэ Iэмэ­псымэхэмкIэ, сабий ныкъуэдыкъуэхэм папщIэ хущхъуэгъуэу щыт шхыныгъуэхэм-кIэ къызэрагъэпэщын мурадкIэ Урысейм и Прави­тельствэм и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым федеральнэ субвенцэу сом мелуани 107-рэ хуэдиз хухахащ.

«Ар яхурикъунущ зы­хуэфащэхэм зыхуэ­ныкъуэ хущхъуэхэр къы­хуащэхун папщIэ», - щыжиIащ УФ-м и Правительствэм и зэ­Iу­щIэм Медведев Дмит­рий.

Поделиться: