Байрам ингир Айырмалы предпринимательлеге – ыспас эмда саугъала

Россейни Предпринимательствосуну кюнюн белгилеуню чеклеринде Нальчикде Къырал концерт залда аны бла байламлы къууанчлы ингир болгъанды. Анга республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, къырал къуллукъчула, орта эмда гитче бизнес бла кюрешгенле да къатышхандыла.
Алгъышлау сёзюнде Казбек Валерьевич предпринимательлени къармашыуларына, тириликлерине бийик багъа бергенди: «Быллай байрам къуралгъаны бизнес бла кюрешгенлеге, жангы ишчи жерле ачханлагъа, экономиканы алгъа элтгенлеге къырал энчи магъана бергенин кёргюзтеди».
Экономикада кесине жер таба, оюмларын, проектлерин жашауда бардыра билген инсан хунерли болгъанын белгилеп, Казбек Коков аллай адамны къыйыны  хурметге,  кесине да себеплик этиуге тийишлиди, деп  белгилегенди. «Республиканы бизнес-жамауатыны аслам кесеги да ма аллай адамладыла – тутхан затларыны магъанасы уллу  болгъанын ангылагъан, тириле, жарыкъ кёллюле, жууаплыла. Сёзсюз, къырал да регионну экономикасына ала этген  къошумчулукъгъа, ишчи жерле къурай баргъанларына, социал жумушланы тамамлаугъа да тири къатышханларына бийик багъа бичеди», - деп къошханды оноучу.
Жандауурлукъ этиу, къурулуш, транспорт, эл мюлк, сатыу-алыу, халкъны тюрлю-тюрлю  жумушла бла жалчытыу эмда кёп башха сфераланы алгъа бардыргъан бизнесменлеге ыразылыгъын билдиргенди республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан. «Экономиканы андан ары ёсюую, бийик технологиялы производстволаны къурау, конкуренциягъа чыдамлы продукцияны чыгъарыу  асламысында сизни къолугъуздады. Ма ол себепден республикада бизнес бла кюреширча иги онгла къурала барадыла. Мен а сизни сынамыгъыз, тирилигигиз, терен сагъыш эте эмда жангы амалла таба билгенигиз  не тюрлю оюмларыгъызны да жашауда бардырыргъа онг берлигине толу ышанама»,- деп чертгенди Казбек Коков.
Ызы бла ол республиканы экономикасын айнытыугъа аслам къошумчулукъ этген эмда кёп жылланы ичинде жарыкъ бетли уруннган  къауум адамны саугъалагъанды. Ол санда, Заурбий Харадуровха («Элеватор» ООО-ну башчысы), Хочуланы Тамукга («Горно-альпийский» ООО-ну учредители), Андрей Щелоковха («Автодор» ООО-ну башчысы) КъМР-ни Сыйлы грамотасы берилгенди. «Къабарты-Малкъарны эл мюлкюню сыйлы ишчиси» деген атха Алим Башоров («Велес-Агро»), Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны Ыразылыгъына уа:  Жаппуланы Жаннет (КФХ-ны башчысы), Къартлыкъланы Билял эмда Михаил Прытков (энчи предпринимательле), Светлана Кушхова («Жако» кондитер фабриканы башчысы) тийишли болгъандыла.
Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Мурат Керефов да талай предпринимательни белгилегенди. Эсде къалырча саугъала уа Асланбий Балов («Фрукт-Трейд» ООО-ну учредители), Анджилита Гетокова («Нальчик-Сладость» ООО-ну башчысы), Хайшат Канкулова («Ленар» клиниканы таматасы), Князланы Заур («Мясокомбинат Нальчикский» ООО-ну башчысы), Виталий Небежев («Халвичный Завод Нальчикский» компанияны башчысыны орунбасары), Османланы Керим («Заря» эл мюлк предприятияны таматасы) эмда Сергей Янченко (КФХ-ны башчысы) берилгендиле.
Байрам ингир андан ары концерт бла бардырылгъанды. Анда уа къонакъланы «Балкария» эмда «Кабардинка» тепсеу ансамбльле, белгили жырчыларыбыз да кёллерин алгъандыла. Номерлени арасында сахнада уллу экранда жетишимли бизнесменлени ишлерини юсюнден видеороликле кёргюзтюлгендиле.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: