Окъутууну игилендириуню амалларын сюзгендиле

Билим бериу жаны бла салыннган борчланы тамамларгъа себеплик этерик бийик даражалы технологияланы эмда методикаланы, окъутууну тюрлю-тюрлю кемчиликлерин неда жетишимлерин жыл сайын да «Эльбрусская переговорная площадкада» сюзюу энди тёреге айланнганды. Алгъаракълада мында кезиулю регионла аралы форум озгъанды.

Майдан ишлеп башлагъанлы ол жетинчи кере бардырылып, ары жыйылгъанла «Билим бериуню тюрлендирген проектле» деген теманы юсюнден кенгешгендиле. Тюбешиу «Рыбаков Фонд» коммерциялы болмагъан организацияны эмда окъутуу проблемаланы политикасыны «Эврика» деген институтуну тутхучлулукъ этиулери бла къуралгъанды.

Аны хазырлау комитетини санында сагъынылгъан фондну «Сабийликни университети» проектини келечилери, къонакъбай районну билим бериу управлениясыны тамата специалисти Моллаланы Зарета, Тырныауузну биринчи номерли лицейини директору Мухамед Лихов, эксперт Гюлюйланы Ханафий (бюгюнлюкде Москвада ишлейди) бар эдиле. Кезиулю конференцияны ачылыуу бла келгенлени Элбрус районну администрациясыны башчысыны орунбасары Арслан Улимбашев алгъышлагъанды.

Форумгъа белгили профессионалланы къаууму жыйылгъанды. Россейни 24 регионундан школда эмда мектепге дери билим бериуде уруннганла келгендиле.  Барысы да кеслерини сынамларыны юслеринден коллегаларына хапарлап, бирсиледен да аслам затха юйреннгендиле. Окъутууну алгъа элтген практикаланы билип, алагъа тюшюннгендиле.

Тюбешиуню кезиуюнде сёз ФГОС-ланы юслеринден баргъанды. Аны методологиясын тюрлендирмегенлей, билим бериуню игиленирин сакълагъан къыйын боллугъу да айтылгъанды. Стандартха жангыдан даражалы инсанланы болушлукълары бла къарап, аны тынгылы сюзерге тийишлиси чертилгенди.

Анда сёлеше, Айнытхан окъутууну халкъла аралы ассоциациясыны президенти, Профессор Борис Эльконин, «Саулукъну школу» билим бериу араны (Москва) башчысы педагогика илмуланы доктору Владимир Просвиркин, «Айнытхан билим бериу» Ачыкъ институтну генеральный директору, педагогика илмуланы кандидаты Алексей Воронцов, бирсиле да проектледе энчи окъутуу программагъа бегирек эс бурургъа тийишлисин белгилегендиле. Нальчикни школ-интернатыны бла Саратов областьдан белгили эксперт-практик Елена Дробышеваны бирикген командасы уа инклюзив билим бериуде сынамны сетьли эмда дистанциялы технологияланы хайырлары бла кёргюзтгендиле. Андан сора да, майданда шёндюгюлю окъутууну эсеплерини эмда анга багъа бериуню юслеринден кенгешгендиле.

«Доверие. Партнёрство. Право» миллет проектни директору билим бериу организациялада управление советлени къыйматлы ишлеринден Москваны юлгюсюнде хапарлагъанды. Ол дагъыда «Россейни мектеплерини управление советлери» федерал проектни даражасын эмда магъаналылыгъын ангылатханды, ол темагъа жоралап жангы китап басмалагъанын да айтханды.

Жыйылыуда белгилегенибизча, школгъа дери юйретген системаны келечилери да аслам эдиле. Ала сабий садлада билим бериу бла байламлы бизде эмда тыш къыраллада болгъан дуния трендлени, тинтиулени юслеринден сёлешгендиле. Авторлу мастер-классла бардырып, ата-анала бла байламлыкъны кючлеген амаллагъа тюшюндюргендиле. Педагогла, кеслерини сынамларын бирсилеге юйрете, алагъа тынгылагъанланы, экспертлени да аслам темагъа эслерин бургъандыла. Насийхатчылыкъгъа аталгъан дерс а мектепде окъутууну эсеплерине ол къалай бла себеплик этеригин ачыкълагъанды.

Огъарыда сагъынылгъан институтну илму башчысы Александр Адамский, скайп-конференцияны онгларын хайырлана, аслам соруугъа жууапла бергенди. Журналист Александр Мурашёвну «Другая школа» деген китабын сюзе, билим бериуню профессионаллары «бу системадан болмагъанны» анга кёз къарамына сейирсиннгендиле.

Окъутууну проблемаларыны юслеринден кенгешгенден сора да, ингир сайын майданда КъМР-ни илмусуну, культурасыны, искусствосуну, спортуну келечилери бла тюбешиуле къуралгъандыла. Дагъыда къонакъла, жаланда Минги тауну, аны тийресиндеги тамашалыкъны кёргенлери бла чекленмей, Чирик кёлледе болгъандыла, Аушигерни исси сууларын жокълагъандыла. Жолгъа атлана туруп, ала форумгъа къыйын салгъанлагъа ыразылыкъларын билдирип, ыспас этгендиле.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: