Наркотиклени жайылыуун тохтатыугъа ата-аналаны, устазланы, жамауатны къатышдырыр муратлыдыла

КъМР-де Ич ишле министерствода болгъан кенгешде наркотиклени профилактикасына аталгъан «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны эсеплери чыгъарылгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Акцияны наркотиклеге къажау управленияны полициячылары бардыргъандыла. Ол законлагъа бузукълукъла этип ууну сатыу-алыу бла байламлы аманлыкъланы азайтыр, аны жайылыуун тохтатыугъа ата-аналаны, устазланы, жамауатны къатышдырыр мурат бла къуралгъанды.

Аны кезиуюнде орта билим берген учрежденияланы окъуучулары бла ангылатыу ишге энчи эс бурулгъанды. Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону шартларына кёре, 245 школда 2605 тюбешиу бардырылгъанды, алагъа 107 мингден аслам адам къатышханды. Ол санда профилактика системада ишлегенле бла «тёгерек столла», класс сагъатла, лекцияла, медикле бла ушакъла бардырылгъандыла. Аладан сора да «Биз саулукълу жашау жанлыбыз» деген темагъа суратланы, чыгъармачылыкъ ишлени конкурсу, «Наркотиклеге угъай де!», «Наркотик – акъырын ёлюмдю» эм башха жумушла толтурулгъандыла.

«Юйюрню наркотиклени профилактикасында магъанасы», «Сабийни наркотикледен къалай сакъларгъа боллукъду» деген темалагъа ушакълагъа уа 10 мингден аслам ата бла ана къатышхандыла.

Полициячыла акцияны чеклеринде аптекаланы, тюкенлени, жаш адамла солугъан жерлени да тинтгендиле. Аны кезиуюнде наркотиклени, психотроп затланы сатханла, аланы ичгенле да ачыкъланнгандыла. Битеу  да бирге уа ич ишле министерствону къуллукъчулары профилактика системаны келечилери бла бирге 265 рейд бардыргъандыла, аладан сора 68 акъылбалыкъ болмагъан эсепге салыннганды. Юйлеринден къачхан 63 жаш адам табылгъанды, аладан 19-су саулукъ сакълау, 11 уа социальный учреждениялагъа  жетдирилгендиле, 33 а ата-аналарына къайталыгъандыла.

Бу кезиуде ата-аналагъа, сабийлеге осуйлукъ этгенлеге кеслерини борчларын тийишлисича толтурмагъанлары ючюн  549 протокол жарашдырылгъанды. Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла 93 жаш адамгъа тюрлю-тюрлю аманлыкъла ючюн административ протокол жарашдыргъандыла. Ич ишле органлагъа бузукълукъла этгенлери ючюн 186 акъылбалыкъ болмагъан жетдирилгенди.

Арт кезиуде уа наркотиклени, психотроп затланы къалай хазырларгъа болгъаныны юсюнден шартланы Интернетде  табаргъа боллукду. Аны болушлугъу бла ууну сатыу да къуралгъанды. Болсада полициячыла алагъа къажау мадарлагъа энчи эс бурадыла. Бу кезиуде наркотиклени сатхан 19 сайт тохташдырылып, аланы юслеринден Роскомнадзоргъа белгили этилгенди. Законлагъа тийишлиликде, аланы ишлери тохтатыллыкъды.

Наркотиклеге къажау управленияны башчысыны орунбасары Виталий Дударов кенгешни ахырында профилактиканы магъаналылыгъын чертип, андан да хайырлы ишлерге, жууаплы кёзден къараргъа  чакъыргъанды.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: