Айырмалы жаш тинтиучюлеге - жылы алгъышлаула эмда дипломла

КъМР-ни Парламентинде «Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» битеуроссей конкурсну регион бёлюмюнде хорлагъанланы саугъалау болгъанды. Жаш адамланы алгъышларгъа  спикерни орунбасары Жанатайланы Салим, Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика, Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла эмда Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетлени башчылары Светлана Азикова, Мокъаланы Кемал эмда Хусейн Кажаров да келгендиле.
Эришиулеге республиканы школларыны окъуучулары, вузланы студентлери бла аспирантлары эмда жаш тёлю организацияланы келечилери къатышхандыла. Айырмалыланы законла чыгъарыучу органда белгилеу а тёреге айланнганды дерге боллукъду. Быйыл ол онтёртюнчю кере къуралгъанды.  
Хорлагъанланы алгъышлай, Светлана Азикова эксперт совет келген ишлени тинтип, къурау комитетге 32 тинтиуню кёргюзтгенин билдиргенди, аладан 16-сы айырмалы болгъандыла. «Къурау комитетни оноуу бла юч иш РФ-ни Къырал Думасына жиберилгенди, ала конкурсну ахыргъы бёлюмюне кёргюзтюлгендиле. 
Энтта бир тинтиуню автор кеси бергенди. Алай тюрлю-тюрлю сылтаула бла жаш адамларыбыз очный бёлюмге къатышалмагъандыла, болсада барысы да Битеуроссей конкурсну дипломлары бла белгиленнгендиле»,-дегенди ол эмда келир жыл жаш адамла   тири болурларына ышаннганы чертгенди.
Жанатайланы Салим а дайым да эксперт советге киргенин, жылдан-жылгъа кёргюзтюлген ишлени магъаналылыкълары ёсгенин белгилегенди. «Республиканы жашаууна, айныууна къошумчулукъ этерге сюйгенигиз, законланы жарашдырыугъа сейиригиз ючюн ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Быллай конкурслагъа къатышыу  уллу сынау береди, ол артда сизге жашауугъузда керек болур деп ышанама»,-дегенди ол.
Жаш адамланы Мокъаланы Кемал бла Хусейн Кажаров да алгъышлагъандыла. Ала уа илму башчылача бир ненча жаш адамны хазырлагъанларын, аланы ишлери айырмалыланы санына киргенлерин айтырчады. 
Ызы бла саугъалау башланнганды. Илму ишле бир ненча номинацияда кёргюзтюлгендиле. Ол санда «Социал политика» деген бёлюмде Нальчикни 32-чи школуну окъуучусу Атабийланы Элина экинчи жерге тийишли кёрюлгенди. КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатаны келечиси Мокъаланы  Альбина уа бу бёлюмде биринчи жерге чыкъгъанды. «Жаш тёлю политика» деген номинацияда да бардыла белгиленнгенле. Ол санда Нартан элни орта школуну окъуучусу Гуртуланы Элеонора ючюнчю жерге тийишли кёрюлгенди. 
Аладан сора да, «Къырал къурулуш эм инсанланы конституциялы эркинликлери», «Билим бериу, илму, саулукъ сакълау эм культура», «Экономика политика», «Къоруулау эм къоркъуусузлукъ» деген бёлюмледе хорлагъанла эмда жаш тинтиучюлени хазырлагъан илму башчылары да саугъаланнгандыла. Биринчи жерге тийишли кёрюлгенлеге уа дипломла бла бирге КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъына басмаланнган китап да берилгенди. 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: