Республикабыз паллиатив болушлукъну кючлендириу жаны бла проектни толтурууну биринчи болуп къолгъа алгъан россейли субъектлени санына киргенди

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  КъМР-ни Правительствосуну юйюнде «Вера» жандауурлукъ фондну учредители Анна Федермессер бла тюбешгенди.  Ала халкъгъа паллиатив болушлукъну тийишлисича къурауну, ол керекли болгъанла барысы да аны алалырча этиуню, къыйын саусузла бла ишлерик специалистлени хазырлауну, программаланы бирге жашауда бардырыуну амалларын сюзгендиле.
Къабарты-Малкъар Битеуроссей халкъ фронтну  паллиатив болушлукъ бериуню игилендириу жаны бла «Регион заботы» деген проектин тамамлауну биринчи болуп къолгъа алгъан россейли субъектлени санына киргенди. Ол РФ-ни Президенти Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясында белгилеген борчланы толтурур муратда башланнганын эсигизге салабыз.
Жыл сайын тынгылы паллиатив болушлукъну республиканы 500-ден аслам адамы алады. Тийишли бёлюм Нальчикде Медицина консультатив-диагностика араны мурдорунда ачылгъанды. Сабий юйде уа гитчелеге паллиатив болушлукъ берген служба къуралгъанды.
Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев, «Россей ючюн» Халкъ фронт» битеуроссей жамауат къымылдауну регион бёлюмюню башчысы Евгений Бакаев да къатышхандыла.

 КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

 

Поделиться: