Бийик квалификациялы кадрла хазырларгъа жангы жолла ачыладыла

Быйыл Россейни эки жюзден аслам университети кеслерини мурдорларында «Точка кипения» форматны ачар ючюн заявка берген эдиле. Ызы бла вузланы командаларыны анга хазырлыкъларын эмда аны айнытыр онгларын ачыкълагъан диагностикала бардырылгъандыла.
Аллай заявканы берген окъуу юйлени санында КъМКъУ-да болгъанды. Алай бла бу ыйыкъда университет «Точкаланы» марафону Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосуну (АСИ) тутхучлулукъ этиую бла Миллет технологиялы инициативаланы (НТИ) чеклеринде бардырылгъанды.
Геуюрге кюн сагъынылгъан вузубузну социал-гуманитар институтуну холлунда бийик билим бериуню, илмуну, бизнесни, бирси сфераланы да келечилери жыйылып, Москвадан тюзюнлей берилген телемостха къараргъа онг тапхандыла. Анга уа РФ-ни Президентини цифралы эмда технологиялы айнытыу жаны бла вопрослада энчи келечиси, НТИ платформаны генеральный директору Дмитрий Песков, АСИ-ни генеральный башчысы Светлана Чупшева, Шахар компетенцияла араны таматасы Татьяна Журавлёва, «Университет 20.35»-ни генеральный директору Василий Третьяков, бирсиле да къатышхандыла. Ала, ол кюн къыралны он регионундан марафоннга кирген онеки вузну алгъышлап, «Точка кипения» деген формат шахарлагъа, окъуу юйлеге не магъананы тутханын билдиргендиле. 
Дмитрий Николаевич университет «Точкаланы» керек болгъанлары бла къалгъанларыны юслеринден даулашла иги кесекни баргъанларын айта, бизде хунерлиле не жаны бла да  кёп болгъанларын эмда аланы айнытыу жолланы излерге тийишлисин белгилегенди. Жаланда 15-20 бийик окъуу юй ал сатырда болуп, бирсиле аланы ауаналарында турсала, алай бла регионла, саулай Россей да алгъа атламазлыгъына ийнаннганын жашырмагъанды. Бюгюнлюкде, цифралы экономика жашауубузну алып тургъанда, быллай майданлада  преподавательле, предпринимательле, студентле да биригип, тюрлю-тюрлю проектлени жашауда бардырыр амалланы игилендирликлерин ангылатханды.
Ол билдиргеннге кёре, университет «Точкаланы» къурауну баш борчу регионланы, аладагъы вузланы технологиялы айныуну жолуна тюшюндюрюудю. Кеслеринде быллай майдан ачар ючюн а окъуу юйлени Leader – ID платформа бардыргъан жумушлагъа тири къатышыргъа, коммуникациялы амаллары бла стандартлагъа тийишли болургъа керекди.
Андан сора да, Д.Песков ол кюн университет «Точкаланы» биринчи урумуну марафонуна къошулгъанла НТИ-ни регион программаларында биринчиле болуп кеслерин сынаргъа, аланы проектлери жашауда бардырылсала уа, анга компенсация алыргъа онг табарыкъларын да ангылатханды. 
- Биз къыралда жюз майданны окъуна ачып бошасакъ да, Москвадагъы аланы арасыды неда алчыды деп айтыргъа боллукъ тюйюлбюз. Нек дегенде хар регион да бир энчи затда айырмалыды. Аны себепли бир бирден юйрене, бир бирге болушлукъ да эте, биригиулюкню жолунда ишлерикбиз. Сора насийхатчылыкъ да боллукъду, - деп да къошханды.
Василий Третьяков а бюгюнлюкде «Университет 20.35» вуздагъы «Точкала» бла бирге управленияны жангы тюрлюсюне келирге болушурукъ сервислени жашауда бардырып башлагъанын айтханды. Эм алгъа адамны хунерине, билимине къарап, артда ол не жаны бла жетишимли кюреширге боллугъун энчилеп, анга кесин ачыкъларгъа, айнытыргъа себеплик этерик тюрлю-тюрлю технологиялы проектлеге къатышыргъа онгла къураллыкъларын билдиргенди.
Андан сора да, телемостну кезиуюнде сёлешгенле «Точка кипения» формат – ол сеть байламлыкъ болгъанын, анда илмуну, бизнесни, бийик билим бериуню жаны бла сынамдан тышында да, окъутууну къыйматлы темалары тинтилликлерин чертгендиле. Университет «Точкала» уа эм алгъа хар студентни да амалларын толуракъ билип, анга энчи онгла къураргъа, тири жаш адамлагъа бюгюнлюкде эм игиге саналгъан практикала бла хайырланыргъа жол ачханын ангылатхандыла.
Ызы бла марафоннга къатышхан хар окъуу юй презентацияларын кёргюзтюп, келишимлеге къол салгъандыла. Алай бла ол кюн, огъарыда сагъыннганыбызча, «Точка кипенияны» кеслеринде ачхан биринчи урумда онеки вуз бардыла. Аланы санына КъМКъУ да киргени белгили болуп, ары келгенле анга къууаннганларын къарслары бла билдиргендиле. Телемостха къатышханла да, алгъышлап, жетишимле тежегендиле. 
Алай бла бизни университетни аллай майданы СГИ-ни холлунда орналлыкъды. Мында студентлеге, аспирантлагъа, жаш алимлеге, предпринимательлеге эмда инвесторлагъа окъутуу-юйретиу тренингле къураллыкъдыла. Башхача айтханда, цифралы экономиканы кезиуюнде кеслерини проектлерин жашауда жетишимли бардыраллыкъ бийик квалификациялы кадрланы юйретирге онгла ачыллыкъдыла.
Экинчи кюн а «Точканы» ачылыуу къууанчлы халда белгиленнгенди. Аны хурметли къонакълары уа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМКъУ-ну президенти Барасби Карамурзов, министерстволаны бла ведомстволаны башчылары, РФ-ни къырал Думасында Билим бериу эм илму жаны бла комитетни эксперт советини председателини орунбасары Антоний Швидт, НТИ-ни бёлюмлерини башчылары Людмила Виткевич бла Кирилл Конев, «Университет 20.35» -ни келечиси Виталий Генаров эм кёп башхала болгъандыла.
Ары жыйылгъанлагъа ыразылыгъын билдирип, ректор Юрий Альтудов сёлешгенди. Мухамед Мартынович да, тышындан келгенлеге ыспас этип, университет быллай даражагъа  жетишгенине къууаннганы бла бирге, ол жашауну качествосун игилендириуге атлам болгъанын айтып, алгъышлагъанды.
КъМКъУ  регионда угъай, Шимал Кавказда да кесинде аллай майдан ачхан вузланы биринчи урумунда болгъанына ёхтемленнгенлерин къонакъла да кезиу-кезиу эшитдиргендиле. Ызы бла ала барысы да секциялагъа юлешинип, ишлерин алай бардыргъандыла. Ол кюн, андан сора да, лекцияла, кёрмючле, сессияла, презентацияла, телемостла да болгъандыла.
 

 

Мокъаланы Зухура. Суратланы Холаланы Марзият алгъанды.
Поделиться: