Тренерлерини ышаныуун алдатмагъандыла

Хасавюртда СКФО-ну ауур атлетикадан чемпионатына округну эм кючлю гёжефлери жыйылгъандыла.

Элбрус районну физкультура эм спорт комитетини башчысы Россейни сыйлы тренери Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, ала сынамлы атлетле, бийик даражалы эришиуледе жетишимли бола келген Аслан Бидеев бла Мартин Сабанчиев хорларына ышана эдиле. Алай гёжефлени халлары артыкъ иги тюйюл эди. Нек дегенде  Аслан чемпионатха кёп заманны спорт бла кюрешмегенинден сора баргъанды, Мартин а – чып тюшгенинден сора. Болсада  ала экиси да ахшы кёрюмдюле бла къайтхандыла. Бидеев (102 кг.), битеу да 358 килограммны кётюрюп, Чеченден къаршчы спортчудан 8 килограммгъа кёпню алгъанды. Алай бла ол алтын майдалны къытханды. Энди Аслан Россейни июньда Новосибирскде боллукъ чемпионатына къатышырыкъды.

Мартин а 109 килограммгъа дери ауурлукъда сынашханды. Эки упражненияда бирге ол 360 килограммны алгъанды. Гёжеф, баям, андан кёпню да кётюраллыкъ эди, алай биз штанганы андан ауур этмезге келишгенбиз. Алай спортчу Россейни чемпионатыны аллында кесин сынагъанды, бу эришиуде уа экинчи болгъанды, дегенди Жаппуланы Магомет.

Анатолий Темиров. Суратда: биринчи жерде Аслан Бидеев тренери Жаппуланы Магомет бла
Поделиться: