Минги тауда – жангы рекордла

«Red Fox Elbrus Race 2019» фестивальны чеклеринде россейли спортчула Минги тауда жангы рекордла тохташдыргъандыла.  Анна Оглоблина уа дуния рекордну озгъанды. 5 сагъат 35 минут 3 секундха ол Европаны эм бийик таууна ёрлеп тюшгенди. Сора тиширыу сайлагъан тау маршрут эм къыйыннга да саналады. Евгений Марков а Россейни рекордун жангыртханды – анга Минги тауну башына чыгъып, артха къайтыргъа 4 сагъат 22 минут 21 секунд керек болгъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: