Нальчикде бизнес-ара ачылгъанды

Кёп болмай Россейде Предпринимательни кюнюне жоралап къууанч халда «Мени бизнесим» деген  ара  ачылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

Анга  КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис да къатышханды.   «Бюгюн предпринимательлени кёбюсюню муратлары толгъанды. Энди документлени берир ючюн   тюрлю-тюрлю инстанцияланы къыдырыргъа керек   тюйюлдю.  Соруулары болгъанла  да алагъа жууап бир «терезеде» табарыкъдыла. Ол санда мында  льгота халда кредит алыргъа болушурукъдула, активлеринден кёбюрек  ахча излегенлеге уа    гарантияла да  берилликдиле»,- дегенди ол.

Министр  быллай институтла бирси жыллада да ачыла тургъанларын, алай ала кеслерини тириликлерин   кёргюзталмагъанларын да чертгенди.

«Мой бизнес» деген ара   «Гитче эм орта предпринимательствогъа  эмда   башламчылыкълагъа себеплик этиу» деген миллет проектни чеклеринде къуралгъанды.  Аны баш магъанасы - адамгъа энчи кёзден къараргъа, толу информация бла жалчытыргъа эмда жумушларын тамамларгъа болушургъады.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: