Бзылъхугъэ щыпкъэм и щапхъэ

Сэрмакъ къуажэ щыщ Дау КIулэ Хьэмац и пхъум и ныбжьыр илъэси 104-рэ ирикъуащ. Абы и унэм кIуэри ехъуэхъуащ, тыгъэ гуэрхэри хуащIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и унафэщI Джатэ Русланрэ къыдэлажьэхэмрэ.

Iуэхугъуэ дахэкIэ икIи гугъукIэ гъэнщIа гъащIэ кIыхь къигъэщIащ Дау КIулэ. Ар 1915 гъэм накъыгъэм и 15-м Сэрмакъ къуажэм щыщ ХьэIупщы Хьэмацрэ Хужьрэ я унагъуэм къыщалъхуащ. Езым и къуажэгъу Дау Хьэлий и гъусэу унагъуэ иухуащ. Ахэр колхозым хэтащ, Хьэлий бригадиру, езыр звеном и пашэу. А зэманым хиубыда дэтхэнэ зыми ещхьу, зэщхьэгъусэхэр зауэ нэужь лъэхъэнэ гугъум лэжьащ я псэ емыблэжу, аращ фIыщIэ папщIэу тIэунейрэ ВДНХ-м щIагъэкIуар.
Зэщхьэгъусэхэм хъыджэбзищ зэдагъуэтащ, гугъу ехьами, насыпыфIэу къызэдэгъуэгурыкIуащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Хьэлий дунейм ехыжащ. КIулэ ипхъухэр и щIэгъэкъуэнщ, абыхэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ яIэщ, егъэджэныгъэ, медицинэ IэнатIэхэм пэрытщ. Нанэми пхъурылъхуи 7 иIэщ, абыхэм ящыщу 3-р щIэныгъэхэм я кандидатщ.
КIулэ зэи Iуэхуншэу щысыфыркъым, ипхъухэм ядоIэпыкъу иджыри къыздэсым.
Узыншэу, и щIэблэм и лъэр жану щIагъэкIыу иджыри куэдрэ Тхьэм игъэпсэу.

Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ. Щокъуий Iэминэ.
Поделиться: