Республиканы сют производствосу ишин тохтатмазча

ВТБ агропромышленный предприятиялагъа льгота халда кредитле бериуню пограммасыны чеклеринде Нальчикни сют комбинатына бир жылгъа беш процентден кёп тёлемезча амал бла  100 миллион сом ётдюрлюкдю, деп билдиредиле банкны пресс-службасындан.  

- Ол сют комбинат Къабарты-Малкъарда эм уллу предприятияладан бириди. Ол  800-ден аслам  адамны ишчи жер бла жалчытады эмда 200-ден артыкъ тюрлю продукция чыгъарады. Анга бирси регионлада да сурам уллуду.  Биз быллай биригиуге болушургъа, аны бла бирге  республиканы социал-экономика болумун айнытыугъа да къошумчулукъ этгенибизге  ыразыбыз, - деп билдиреди ВТБ-ны Ставрополь крайда, Дагъыстанда эм Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Александр Дыренко.

Предприятияны таматасы Шамсудин Якубов билдиргеннге кёре, бусагъатда сютню кёп сауулгъан кезиуюдю. Ол себепден аны кёп алырча эмда производствода тохтатмазча  къошакъ халда  кредитни  хайырланыргъа тюшгенди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: