Экономиканы айнытыудан сора да, аслам адамны иш бла жалчытады

Терекде кийимле тикген «БТК групп» фабрика ишлеп тебирегенли быйыл беш жыл боллукъду. Бусагъатда мында ассортиментни кёбейтирча  эмда  продукцияны санын   ёсдюрюрча мадар этиледи. Алай бла жууукъ заманда, аскер кийимледен сора да, башха энчи формала да чыгъарып башларыкъдыла.  

- Бюгюнлюкде Россейде эмда тыш къыралда да металлургия эм  магъадан бла кюрешген белгили  компанияладан бирине формала   тигерча производство ызны хазырлай турабыз.   Аны бла бирге предприятие РФ-ни Къоруулау  министерствосусун да энчи кийимле  бла  жалчытады.  Быллай уллу проектлени бардырыу  жууаплы иш болса да, ол фирманы айнытыугъа, республиканы экономикасын байыкъландырыугъа да  ахшы себеплик  этеди, - дейди  «БТК групп» предприятияны таматасы Наур Хибиев.  

Эсеплени чыгъара, ол  тёрт жылны ичинде фабрика иги  кесек жетишим болдургъанын да айтады. Алай аладан эм башы уа  кючлю производствону къуралгъаныды эмда ишни тохтаусуз бардырыргъа онг табылгъаныды, дейди.     

 Бюгюнлюкде жангы оборудованияны бла сынамлы ишчилени хайырындан фабрика борчун жюз процентге тамамлайды. Сёз ючюн, буруннгу жыл   аскерчилеге кийимлени 99 минг комплектин тикгенди. Ол аны аллында жылдан 1,25 кереге кёпдю. «Быллай кёрюмдюлерибиз  эссиз къалмайдыла, фабриканы  жетишимлерин  республиканы таматалары да белгилей туруучудула.  Кёп болмай аны иши бла шагъырейленирге КъМР-ни промышленность эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахкубеков да келгенди.  Ол, кёргенине бюсюрегенин айта, предприятие женгил промышленность бёлюмде эм уллудан бирине саналгъанын, мында  аслам адам урунургъа онг тапханын да белгилегенди», - дегенди директор.

Фабрика къуралгъанлы ишчилени саны, юч кереге ёсюп, бусагъатда  беш жюздан аслам адамгъа жетгенди. Мында не заманда да   къыралда жюрюген мардалагъа сакъ болгъанлай турадыла -  законнга кёре  ишге аладыла,  иги иш хакъ тёлейдиле  эмда социал болушлукъ бла жалчытадыла.  

- Производство айныр ючюн, анда уруннганланы не жаны бла да ыразы этерге тийишлиди.   Биз а аланы багъалай билебиз. Бу кюнледе  юбилейибизни белгилерге хазырланабыз. Аны чеклеринде эм иги ишчилерибизни да саугъаларыкъбыз, - деп къошады Наур Хабалович.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: