Мекямланы жылытыучу кезиу чырмаусуз, аварияла болмай ётгенди

Казбек Коков РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла бардырылгъан битеуроссей кенгешге видеоконференция байламлыкъны амалы бла къатышханды. Анда 2018-2019 жылланы кюз арты-къыш кезиуюнде жашау журтла-коммунал мюлкню бла энергетиканы предприятиялары къалай ишлегенлерине къаралгъанды. 
Къабарты-Малкъарны жеринде юйлени жылытыучу кезиу 2018 жылда 17 октябрьде башланнганды эмда чырмаусуз, аварияла болмай ётгенди, битеу керекли кючлени ышаннгылы ишлеулери жалчытылгъанды. Бюгюнлюкде республикада жылыу, электро, газ, суу бла жалчытыучу системаланы 2019-2020 жыллада жылыу берилиучю кезиуге хазырлау къыстау барады.
Кенгешде «Жашау журтла эмда шахар болум» деген миллет проект къалай толтурулгъанына да къаралгъанды. 2019 жылда Къабарты-Малкъарда жашау журтладан 474 минг квадратный метрин хайырланыргъа берирге белгиленеди. Ол а 2018 жылдан эсе 8,8 процентге асламды.
Жыйылыуда юйле ишлеучюлени къурулушха ахча мажарыуну жангы амалына кёчюуню юсюнден да баргъанды сёз. КъМР-ни жеринде  жашау журтланы адамланы ахча юлюшлерин къошуу бла ишлеу бла байламлы 52 проект толтурула турадыла. Дагъыда кёп фатарлы 75 юйню, 275,3 минг квадратный метрни тутхан 2612 жашау этерча эмда башха мекямланы ишлеп берирге белгиленеди. Ол объектлени къурулушлары республиканы Правительствосуну контролюндадыла.

Поделиться: