Ырхы келирге къоркъуулу жерлеге къарагъандыла

Халкъны бла тийрелени къыйын табийгъат болумладан сакълау жаны бла ведомствола аралы комиссия бу кюнледе МЧС-ни вертолётунда тау районлада ырхы келирге къоркъуулу жерлеге къарагъандыла, деп билдириледи ведомствону сайтында. Бу ишге РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини болушлукъчусу Николай Литюк, Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин, республиканы табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс эмда Бийик тау геофизика институтну специалистлери къатышхандыла.
 
Аслам эс тау тийреледе кёллеге эм ырхы келирге къоркъуулу участкалагъа бурулгъанды. Комиссия Бахсан эм Чегем ауузлада болгъанды. Гирхожанны башында болум бла уа специалистле тынгылы шагъырейленнгендиле.
 
Къабарты-Малкъарда исси кюнле сакъланадыла, чыранланы эригенлери да тохтамайды. Вертолёт бла учхан заманыбызда бузланы, кёллени да тинтирге кюрешгенбиз. Аслам эс ырхы келирге къоркъуулу къоллагъа бурулгъанды.  Энди  жыйылгъан материаллагъа кёре тийишли мадарла этилликдиле, -  дегенди Михаил Надёжин.
Бизни корр.
Поделиться: