Жууукъларын эсгерирге Азербайджандан да келгендиле

Уллу Хорламны байрамын Черек районда  жашагъанла Ата журт урушну кезиуюнде жоюлгъан эллилерини хурметине ишленнген эсгертмеге  гюлле салыудан башлагъандыла. Андан сора уа 1942 жылда октябрьде Къашхатауну къоруулай жан берген  аскерчилени эсгертмелерини аллында майданда митинг болгъанды.  
Жыйылгъанланы алларында Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысыны орунбасары Улбашланы Сахадин, Къашхатауну таматасы Уяналаны Азрет эмда Старейшинала советни председатели Уяналаны Виктор  да сёлешгендиле. Ала Ата журт ючюн, мамырлыкъ ючюн жанларын, къанларын аямай сермешген  солдатланы атларын бир заманда да унутмазгъа чакъыргъандыла. Бу тийреледе баргъан урушха къатышып жоюлгъан жууукъларын хурметлерге Азербайджандан да келген эдиле. Къонакъла малкъар халкъ аланы жерлешлерине сый берип, эсгертме орнатып, аны тап халда тутуп тургъанлары ючюн ыспас этгендиле.   
Митингге къатышханла алайдан белгисиз солдатны эсгертмесине барып, гюлле салгъандыла. Андан сора эллиле, жууукъларыны суратларын кётюрюп,  ара орам бла ётгендиле. «Ёлюмсюз полкну» битеуроссей акциясына районну оноучулары, урунуу коллетивле, окъуучула, устазла да къатышхандыла. 
Районда жашагъанланы жарыкъ байрам бла администрацияны башчысы Муртазланы Борис эмда Уяналаны Азрет алгъышлагъандыла. Ала бу кюнню магъанасы айтып-айтмазча уллу болгъанын чертип, ёсюп келген тёлю Ата журтну фашист аскерледен къоруулаугъа  уллу къыйын салгъан жерлешлерини атларын бир заманда да унутмазгъа кереклисин белгилегендиле.
Байрам кюн эл мектеплени окъуучулары уллу къарау-конкурс да къурагъандыла. Къызла бла жашла эллилерини кёллерин кётюрюр ючюн къолдан келгенни аямагъандыла: солдат кийимле кийип, уруш жылланы жырларын айтхандыла, аскерчилеча, тизгин туруп баргъандыла.
Байрам ингир къарангысына дери баргъанды. Эллиле уа, бу кюн эсде къалыр ючюн, бир бирлери бла  суратха тюшгендиле.

Черек районну администрациясыны пресс-службасы. 

Поделиться: