Жерлешлерибизни танг къошумчулугъу

9 Май керти да битеу халкъ сюйген байрамды. Ол миллетлери, жыл санлары, политика ниетлери башха-башха болгъан адамланы бирикдиреди. Хорламны Кюнюн байрамлай, биз халкъыбызны бюгюлмезлик ниет кючюне, айтып-айтмазча уллу батырлыгъына бла ётгюрлюгюне баш урабыз, къазауат жыллада Ата журтну эркинлиги ючюн, мамыр, ырахат жашау ючюн жигитча сермеше жоюлгъанланы эсге тюшюребиз. 
Республиканы халкълары Уллу Ата журт урушну жылларында аскер жигитликлери эмда урунуу жигерликлери бла Россейни аскер махтаулугъун бийик даражагъа чыгъаргъандыла, аны айныууна тийишли юлюш къошхандыла. Бизни жерибизге келген дуния уруш къыралыбызгъа, анда жашагъанлагъа бир да болмагъанча къыйын сынау эди. Алай душманны зорлугъуна къажау  халкъ, саулай къобуп, бютюн къаты биригип, къалкъан болуп сюелгенди, Ата журтха кертичилиги бла жууаплагъанды. Ма ол ышанла бюгюнлюкде да юлгюге алыннганлай турадыла.
Къабарты-Малкъарда жашагъанла да битеу Россейни кёп миллетли халкъы бла бирге Хорламгъа юлюшлерин къошхандыла. Аны айырмалы жашларындан бла къызларындан 60 мингден асламы  урушну битеу фронтларында жанларын-къанларын аямай сермешгендиле. Аладан 40 мингден асламы Кавказдан бла Волгадан башлап Берлиннге дери созулгъан сермеш аулакълада къалгъандыла.
Уллу Ата журт урушну кезиуюнде туугъан жерибизни эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жан берген жигитлеге ёмюрлюк махтау! Аланы батырлыкъларыны багъасы жокъду. Сыйлы атлары ёмюрлеге эсде къаллыкъдыла. 
Хорламны байрамы бла,Ата журтубуз –Россей! Хорламны байрамы бла, сюйген туугъан жерибиз –Къабарты-Малкъар!

 

Поделиться: